Om Vegeåns Vattendragsförbund
Publicerad 2013-10-22 09:59:01

Vegeåns Vattendragsförbund bildades på initiativ av lantbrukaren Arne Göransson i Allerum den 19 juni 1968 och utgör en sammanslutning mellan kommuner, industriföretag och
vattenregleringsföretag. Förbundet har för närvarande 51 medlemmar, varav fem är kommuner, sex är industriföretag, en är en miljöorganisation och resterande 39 är vattenregleringsföretag. Sedan den 1 januari 2003 bedrivs all verksamhet via Vegeåns Service AB, som är helägt av vattendragsförbundet.

Huvudändamålen med vattendragsförbundet är enligt befintliga stadgar att:
*Övervaka vården och utnyttjandet av vattensystemets resurser nu och i framtiden med hänsyn till kommunernas, industrins, jordbrukets, naturvårdens och övrigas intressen.
*Vara kontakt- och rådgivande organ angående vattensystemets kontroll, vård och utnyttjande.
*Initiera erforderliga planerings- och åtgärdsinsatser för vattensystemet och att vid behov administrera sådan verksamhet.


Vegeåns Vattendragsförbund administrerar recipientkontrollprogrammet för Vegeån. Varje år sammanställs resultaten från recipientkontrollprogrammet i en rapport. I dessa framgår detaljerade uppgifter om hur recipientkontrollprogrammet är utformat. Utöver den årliga recipientkontrollen genomförs elfiske- och bottenfaunaundersökningar vart tredje år.

Vattendragsförbundet genomför även andra utredningar vid behov. Vattendragsförbundet har dessutom låtit genomföra ett antal examensarbeten vid Lunds Tekniska Högskola.
Vegeåns Vattendragsförbund arbetar aktivt för att initiera olika typer av vattenvårdande åtgärder. Detta arbete innefattar bland annat lokalisering av potentiella våtmarkslokaler samt stöd till berörda markägare för att anlägga våtmarker. Man arbetar även med ett projekt som syftar till att plantera träd längs Vegeån, med syftet att åstadkomma beskuggning av vattendraget och förbättrade livsbetingelserna för vattenlevande organismer.

Vattendragsförbundet förvaltar även en miljon kronor som donerats av Findus, avsedda för insatser som ska förbättra förutsättningarna för fisk i Vegeån. De första åtgärderna har redan genomförts. Stenar har placerats ut i Örjabäcken för att återskapa en strömsträcka i bäcken. Detta ska leda till att reproduktions- och uppväxtmiljö för till exempel lax och öring förbättras.

Vandringshindret vid Fällebergadammen har tagits bort genom att skapa en vandringsväg för fisk förbi dammen.

Länkar