Välkommen till Vegeåns Vattenråd

Välkommen till Vegeåns vattenråd

Vegeåns vattenråd verkar för att förbättra vattenkvaliteten inom Vegeåns avrinningsområde så att god ekologisk och kemisk status kan uppnås. Vattenrådet ansvarar för recipientkontroll, bedriver åtgärdsarbete, sprider kunskap och erbjuder stöd till aktörer inom avrinningsområdet som önskar genomföra vattenvårdande åtgärder. Vattenrådet eftersträvar ett kommunövergripande samarbete. Medlemskap i vattenrådet är öppet för alla organisationer och företag som önskar medverka i arbetet.

Länk till karta över Vegeåns avrinningsområde
finns HÄR
Nyheter
Årsredovisningen för 2018 finns nu att ladda ner här

Årsredovisning 2018
Länkar