Välkommen till Vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden
2018-05-24
Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden bildades i mars 2009 genom en omorganisation av Lidan- Nossans Vattenvårdsförbund. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är kontrollera och följa vattenkvaliteten i Lidan, Nossan, Sjöråsån, Mariedalsån och Öredalsån – fem viktiga tillflöden till Vänern. Syftet med kontrollen är också att långsiktigt säkerställa en god vattenkvalitet och en god vattenmiljö för växter och djur. Vi följer vattenkvalitetens förändring över tiden i strävan att minska övergödningen och läckaget av kväve och fosfor till vattendragen.

Vattenrådet fungerar även som en länk mellan Vattenmyndigheten och allmänheten för att skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna.

Åtgärdsprogram för vatten beslutade för 2016-2021
Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten har fattat beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten. Vattenförvaltningen går nu in i en ny fas, där ansvariga myndigheter och kommuner behöver se till att åtgärdstakten ökar. Läs mer under Remisser och skrivelser.

VATTENDAGEN 2018 är preliminärt inbokad till den 18 oktober.
Årets tema är ännu inte bestämt. Håll utkik efter inbjudan i början av hösten.

I våra stadgar framgår ändamålet med Vattenrådet:
Ändamålet med Vattenrådet är att aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser och samråd för att uppnå och bevara god vattenstatus i åarna och dess biflöden. Vattenrådet ska administrera arbetet med den samordnade recipientkontrollen som en del av övervakningen av vattenkvaliteten inom vattenförvaltningen.
Fiske i lugnflytande vatten 2016-2017
2017-01-04
Denna rapport är en sammanställningsrapport från två års fisken i lugnflytande delar av våra åar. Det är första gången Vattenrådet genomfört en sån fiskundersökning.

Sammanställning fiske 2016-2017
Makrofytinventering 2015
2015-12-14
4 utvalda sjöar har undersökts med avseende på makrofyter, "undervattensväxter". Resultatet visar på varierande tillstånd i dessa vatten. I rapporten som tagits fram av Örnborg & Kyrkander Biologi & Miljö AB, Falköping, kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.

Makrofytinventering 2015
Specialprojektet 2014 - Sammanställning av Metaller i vattenmossa 1975-2012
2014-12-17
Från mitten av 70-talet har metallförekomsten i våra vattendrag undersökts. I rapporten som tagits fram av ELK AB, Ljungsbro, kan Ni ta del av resultatet i sammanställd form.

Metaller i vattenmossa
Länkar