Dramatisk minskning av laxyngel i Vindelälven
2017-01-11
Antalet laxyngel fortsätter öka i tre av Västerbottens åtta laxälvar; i Åbyälven, Byskeälven och Lögdeälven. Men i Vindelälven har det skett en dramatisk minskning, rapporterar länsstyrelsen
Bolaget Botnia Exploration vill öppna två småskaliga gruvor i Vindelgransele utanför Lycksele.
2017-01-11
Det handlar om småskalig gruvbrytning med underjordsbrytning i Fäbodtjärn och både underjordsbrytning och dagbrott i Vargbäcken.
Nu har konsultbolaget Ramböll fått i uppdrag att söka tillstånd för projektet och vara stöd vid handläggningen.
I anslutning till brytplatserna kommer upplag för gråberg att anläggas. I Vargbäcken planeras även ett anrikningsverk för malmen från de båda brytplatserna och deponi för avfallet, anrikningssanden, som uppkommer i anrikningsprocessen. I verksamheten planeras en brytning på kring 50 000 ton malm per brytplats och år och en driftstid på mellan fem och tio år.

Ramböll ska också hantera tillståndsfrågorna och de samråd som ska hållas. Uppdraget påbörjades i april och tillståndsansökan är planerad att lämnas in under december 2016
Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendristrikt
2017-01-11
Den 16 december 2016 beslutade vattendelegationen om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2016-2021. Vattenmyndighetens förvaltningsplan är uppdelad i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsens föreskrift om miljökvalitetsnormer för vatten samt ett antal bilagor.
Norra Östersjöns vattendistrikt - centrum för Sveriges första LIFE IP projekt.
2017-01-11
Krafttag kring åtgärder för bättre vatten
Norra Östersjöns vattendistrikt blir centrum för Sveriges första LIFE IP projekt. Den 1 januari 2017 startar projektet LIFE IP Rich Waters som ska leda till att åtgärdsprogrammet för vatten genomförs.
– Det känns väldigt spännande att få vara en del av detta. LIFE IP Rich Waters blir Sveriges största LIFE-projekt, säger biträdande projektledare Åsa Erlandsson.
I projektet kommer våtmarker att anläggas, vandringsvägar för fisk förbi dammar att byggas och dagvatten att renas, för att nämna några exempel. Åtgärderna ska leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. De ska också leda till att fiskar och andra vattenlevande organismer lättare ska kunna sprida sig och nå lekområden.
– Viktiga delar i projektet, förutom de konkreta åtgärderna, är att sprida kunskap om vattenarbetet, förbättra samverkan och stötta teknikutveckling för att snabbare och effektivare kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten. I projektet kommer vi också att jobba med att skapa nya projekt med finansiering från andra fonder än LIFE, säger biträdande projektledare Åsa Erlandsson på Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

I LIFE IP Rich Waters medverkar 35 partners, som kommer att driva eller medverka i olika delprojekt. Medverkande partners representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå – kommuner, myndigheter, företag, universitet och vattenvårdsförbund. Koordinator för projektet är Länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndighetens kansli för Norra Östersjön är lokaliserat.

– Resultaten och erfarenheterna från projektet kommer att bidra till att genomföra åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt. Erfarenheterna kommer även att användas i Sveriges övriga fyra vattendistrikt och bidra till genomförandet av vattenåtgärder i hela Sverige, förklarar Åsa Erlandsson på Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt.

LIFE IP Rich Waters innehåller delprojekt inom fem temaområden: Vattenplanering, Övergödning från externa källor (lantbruk, vatten och avlopp, dagvatten), Övergödning från internbelastning (lagrade näringsämnen i sjöar och vikar), Konnektivitet (skapande av fria vandringsvägar för djur och växter förbi dammar) och Miljögifter.

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för "integrated projects", eller integrerade projekt. Projektformen är ny inom LIFE-programmet och syftar till att möjliggöra genomförandet av en plan eller program som tillkommit som en följd av en EU-lagstiftning, till exempel åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt.
Signalkräftan klassas som invasiv art
2016-08-18
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/regelverk-kring-frammande-arter.html
Länkar