Trosaåns Vattenvårdsförbund
Trosaåns vattenvårdsförbund bildades av Gnesta, Trosa, Södertälje, Nyköping och Strängnäs kommuner den 19 april 2010.

Förbundets verksamhetsområde omfattar Trosaåns huvudavrinningsområde. Från ett flertal mindre skogssjöar rinner Trosaån söderut i en stor uppodlad dalgång, inramad av bergshöjder. Ån mynnar ut i Östersjön vid Trosa. Det bor cirka 17 400 personer i området som är 570 km stort och har en sjöareal på 73 km.

Förbundets uppgifter
• Kartläggning och analys av tillståndet
• Miljöövervakning i sjöar och vattendrag
• Föreslå åtgärdsprogram
• Forum för samråd och information
• Informera allmänheten om Trosaån

Förbundet har till uppgift att undersöka och informera om vattenmiljön i hela Trosaåns avrinningsområde och bidra till ett samordnat vattenvårdsarbete. Förbundet står för en samordnad miljöövervakning. Genom att fortlöpande följa upp och redovisa vattnets ekologiska och kemiska status fungerar förbundet som en resurs i samhällets planerings- och utvecklingsarbete.

Ansökan om medlemskap:Anmälningsblankett

Stöd till lokala vattenvårdsprojekt
Trosaåns vattenvårdsförbund avsätter årligen 10 000 kr för att stödja projekt och aktiviteter inom avrinningsområdet som handlar om att förbättra, undersöka eller informera om vattenmiljön. Ingen medfinansiering krävs, men vid marknadsföring, information och på dokument som framställs inom projektet ska vattenvårdsförbundets logga användas.
Ansökningar kan göras under hela året och beslutas utav styrelsen.

För ytterligare information
Bertil Karlsson, Gnesta kommun
Bertil.Karlsson@gnesta.se Tel. 0158-275 170

Elin van Dooren, Trosa kommun
Elin.vanDooren@trosa.se Tel. 0156-520 24

Carolina Hillerdal Ljungqvist, Södertälje kommun
Carolina.Hillerdal@sodertalje.se Tel. 08-52301214
Karta över Trosaåns avrinningsområde
Länkar