Välkommen till Storåns Vattenråd
Beskrivning av vattenrådet
Storåns Vattenråd utgörs av kommuner, markägare, berörda och intresserade företagare, ideella föreningar samt Hushållningssällskapet i Östergötland. Vattenrådet bildades våren 2011 för att kunna skapa intresse och lokal förankring i vattenförvaltningen inom Storåns avrinningsområde.

Länk till underlag för statusklassning inom Storåns avrinningsområde hittar du här:

Välj ytvatten för kartor över Ekologisk status. Det går även att titta på kartor för de olika miljöproblemen, se under respektive rubrik uppe till vänster.


Deltagandet är helt öppet för alla tänkbara intressenter och enskilda personer som vill verka inom vattenrådets och vattendirektivets syften.


Vattenrådets uppgift är enligt handlingsplanen att:
• Vara en källa till information och aktivt sprida information till dem som berörs av vattenfrågor i avrinningsområdet.
• Identifiera och sammanställa lokal kunskap och synpunkter från vattenrådets deltagare som rör aktuellt område, samt i möjligaste mån sträva efter enhetliga ställningstaganden.
• Föra en dialog med vattenmyndigheten och länsstyrelsernas beredningssekretariat, t.ex. om prioriteringar av åtgärder och samhällsnytta.
• Vara remissinstans och delta i samråd kring de produkter som tas fram i förvaltningscykeln, t ex åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, miljöövervakningsprogram och andra väsentliga frågor.

Detta kan till exempel innebära följande konkreta uppgifter:
• Delta i Vattenmyndighetens och Länsstyrelsernas samrådande möten, informationsträffar och liknande.
• Ta fram informationsmaterial och ordna möten för vattenrådets deltagare och andra berörda.
• Samverka med andra organisationer och vattenvårdsförbund/vattenråd.


Vattenrådet ska arbeta för en god vattenförvaltning samt vara ett diskussionsforum inom vattenrelaterade frågor för olika parter och intressenter i avrinningsområdet.


Karta Storåns avrinningsområde
Tidigare statusklassning inom Storåns avrinningsområde


Länkar