Beskrivning av Stångån
Publicerad 2017-04-11 16:55:19

Stångåns avrinningsområde

En stor del av Vimmerby kommun tillhör Stångåns avrinningsområde. Huvudfåran rinner från Ydreforstrakten  söderut, passerar öster om Rumskulla, korsas av riksväg 33, fortsätter ner till Storebro och byter riktning mot norr och Vimmerby tätort. Ån rinner genom Krönsjöarna och  Juttern innan den lämnar Vimmerby kommun. Stångån rinner samman med Motala ström för att till slut falla ut i Östersjön i Bråviken öster om Norrköping.

Områdets västra del utgör en utlöpare från sydsvenska höglandet och den högsta punkten ligger på drygt 290 meter över havet. Barrskogen dominerar men runt gårdarna som ofta är placerade i höjdlägen finns lövträd av olika slag. Det är ofta ädla lövträd som ask, lind och lönn men även fågelbär och alm. Eken finns här också och det mest kända exemplet är väl Kvilleken som växer vid gården Norra Kvill, belägen ca 230 m.ö.h. Det vanligaste lövträdet i detta område är björken.

Östra delen av avrinningsområdet domineras av Stångåns dalgång mellan Storebro och sjön Juttern samt Djursdalabäckens dalgång från Bysjön och Snesaren till Juttern. Även här finns mycket barrskog men en stor del av marken är uppodlad.

Stångåns vattensystem är ett kärnområde för uttern.

Här finns fyra stråk i nordväst-sydostlig utsträckning med stora mängder isälvsmaterial: Sjösbosjön-Hjortens dalgång, Stångåns dalgång Ydrefors-Rumskulla-Storebro, Vervelåns dalgång Björkhult-Vimmerby- Storebro samt Djursdalaåns dalgång mellan Juttern och Bysjön.

 

Länkar