SRK Södra Vättern
Bakgrund

Samordnad recipientkontroll för Vätterns tillflöden har genomförts sedan 1977. Kontrollen avser påverkan av utsläpp till vatten från olika verksamheter inom avrinningsområdet. Enligt 2 kap. 3§ miljöbalken ska verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att bl a förebygga olägenheter för miljön. Den samordnade recipientkontrollen motsvarar de undersökningar av verkningar i miljön som varje verksamhetsutövare enligt 26 kap.19 och 22 §§, miljöbalken är skyldiga att utföra. Kvaliteten på kontrollen av recipienten blir högre genom att provtagning och analys liksom resultatrapportering sker på ett likformigt och jämförbart sätt.

Tekniska kontoret i Jönköpings kommun har sedan 1991 utan anmärkning varit huvudman för den samordnade kontrollen av Vätterns tillflöden i Jönköpings län.

Medlemmar
Habo Kommun
Brogårdssand AB
Ahlins i Habo AB
Svevia
Fagerhults Belysning AB
Jönköpings kommun
Munksjö Sweden AB
Husqvarna AB
Jönköping Energi AB
Carlfors Bruk AB
Jönköping Airport
Westal AB
Albins Krom AB
Labbarps Gård
Nässjö Affärsverk AB
Trafikverket
Bodafors Impreg. AB
FIAB
Aneby Miljö & Vatten ABFör att se resultaten från provtagningarna,
klicka här.
Länkar