Åtgärdsunderlag
Årets "samverkansuppdrag"

Beredningssekretariatet har nu färdigställt "Underlag till åtgärdsprogram och bilagor" för vattenråden i Västerbottens län. Materialet beskriver miljöproblem och åtgärder specifikt för de olika vattenrådsområdena.

Här till höger på sidan hittar du alla dokument, bilagor, tabeller och
kartor som berör vårt vattenrådsområde.

Nu har vi alla chans att tycka till då beredningssekretariatet vill
samverka med Vattenråden och gärna få hjälp med att få in synpunkter på
följande:

Vattenförekomsternas indelning
• Saknas någon sjö eller vattendrag som borde vara med? Är några
intilliggande vattenförekomster väldigt lika, så man kan slå ihop dem? Ska
någon vattenförekomst delas upp så statusklassningen ger rättvisande bild?
• Hur stämmer indelningen av vattenförekomsternas i områden med
gruvverksamhet?

Titta på kartorna bilaga 2 a- f och gå in på
Vattenkartan.
Vattenkartan kan vara lite knepig att jobba med, men ge inte upp. Ta hjälp av "Enkel manual" som du hittar till vänster innan du öppnar själva vattenkartan. Har du problem så hör av dig till Ingela, Krister eller Ann så hjälps vi åt.

Verifiering/kontroll av status
• Finns det någon sjö eller vattendrag som du/ni vill få undersökt för att veta vad den har för status, men som inte är med i åtgärdslistan.
• Vilka vattenförekomster tycker du/ni ska prioriteras för undersökning /kontroll av status under 2011.

Titta på bilaga 1 " Miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov" - fliken "åtgärdsbehov". Här kan du sortera och söka på exempelvis kommun, namn på vatten eller på typ av åtgärd, som verifiering.
Observera den orange kolumnen "Kända (pågående/nya åtgärder". Frågan gäller vilka nya åtgärder i form av verfiering som ska prioriteras.

Om du klickar på länken EU -id kommer du till VISS och vattenkartan når du genom en länk i högra hörnet under kartbilden.

Har du problem med hur man kan söka i tabellen och hitta de vatten du är
intresserad av hör av dig till Ingela, Krister, Ann eller någon någon i styrgruppen.

Övervakning
• Saknas någon övervakning som samordnad recipientkontroll,
egenkontroll eller annan kommunal eller privat övervakning/uppföljning?
Finns felaktigheter?

Titta i VISS. Välj Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt under "Myndighet", Västerbotten under "Län" och aktuellt vattendrag under "Huvudavrinningsområde”. Välj Hörnån, Öreälven, Lögdeälven eller Leduån. För att söka på Norrmjöleån anger man kustområde SE28029 som
huvudavrinningsområde. Tryck sedan på "Sök" så kommer alla hittills
registrerade övervakningsprogram upp.

Remisstid
Synpunkter och funderingar från alla i nätverket välkomnas och inlämnas
senast den 4 oktober till kontaktpersonen Krister Fjällstedt.
krister.fjallstedt@lycksele.se 0950-16721 0950-16721.

Årsmöte
Styrgruppen har beslutat att 2010 års årsstämma ska hållas 20/9. Under
årsmötet kommer vi att ta tillfället i akt att diskutera innehållet i remissmaterialet. Inbjudan och information om årsmötet följer vid ett senare tillfälle.

Har ni frågor kring materialet eller vill ha papperskopior på kartor eller utdrag på vattenförekomster i dittt område, fiskevårdsområde, by eller kring din verksamhet, så hör av er till mig, Krister, Ann, eller någon i styrgruppen.

Materialet finns också på Vattenmyndigheternas webplats.


Krister Fjällstedt, kontaktperson för Södra västerbottens vattenråd, VRO 11
Planeringsenheten/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lycksele kommun
921 81 Lycksele
0950-167 21 0950-167 21
070-661 67 21
 
Länkar