Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenvikens vattendristrikt
2017-01-11
Den 16 december 2016 beslutade vattendelegationen om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan 2016-2021. Vattenmyndighetens förvaltningsplan är uppdelad i fem olika delar. Till detta kommer länsstyrelsens föreskrift om miljökvalitetsnormer för vatten samt ett antal bilagor.
Krafttag kring åtgärder för bättre vatten
2017-01-11
Norra Östersjöns vattendistrikt blir centrum för Sveriges första LIFE IP projekt. Den 1 januari 2017 startar projektet LIFE IP Rich Waters som ska leda till att åtgärdsprogrammet för vatten genomförs.

– Det känns väldigt spännande att få vara en del av detta. LIFE IP Rich Waters blir Sveriges största LIFE-projekt, säger biträdande projektledare Åsa Erlandsson.

I projektet kommer våtmarker att anläggas, vandringsvägar för fisk förbi dammar att byggas och dagvatten att renas, för att nämna några exempel. Åtgärderna ska leda till att mängden näringsämnen och föroreningar som når sjöar och vattendrag minskar. De ska också leda till att fiskar och andra vattenlevande organismer lättare ska kunna sprida sig och nå lekområden.
Riksintressanta områden för friluftsliv i Västerbotten
2016-08-18
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/sv/nyheter/2016/pages/riksintressanta-omraden-for-friluftslivet-i-vasterbotten.aspx/
Signalkräftan förklaras som invasiv art
2016-08-18
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter/regelverk-kring-frammande-arter.html
Länkar