Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 2018
Publicerad 2018-04-09 16:01:00

Under 2018 utförs limnologiska undersökningar av sjöarna Anten och Mjörn. De är en del av den samordnade recipientkontrollen för sjöarna och sker vart 10:e år i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Fiskevårdsområdesföreningarna (FVO) för Anten respektive Mjörn.

Syftet med undersökningen är i första hand att utvärdera sjöarnas nuvarande kemiska och ekologiska status. Detta görs med stöd av tidigare gjorda undersökningar som jämförs med resultaten i de undersökningar som utförs 2018.

Det man kommer att undersöka är:
• Vattenkemi
• Växtplankton
• Djurplankton
• Makrofyter (vattenväxter)
• Bottenfauna
• Nätprovfiske i sjöarna
• Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre
• Metaller och miljögifter i sediment
• Läkemedelsrester
• Mikroplast

En bedömning görs av sjöarnas tillstånd och utveckling med avseende på växtnäringsämnen, syrehalter, klorofyll, siktdjup m m. samt om ekologin förändrats för fisksamhälle, plankton, bottenfauna etc.
Resultaten kommer att sammanställas och utvärderas i en skriftlig rapport där en utförlig sammanfattning med statusbedömning kopplat till fastställda miljökvalitetsnormer inom Vattendirektivet ska ingå.

Länkar