Välkommen till Säveåns vattenråd
Säveåns vattenråd bildades i maj 2008. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan, där en samling aktörer gemensamt diskuterar aktuella vattenfrågor och försöker skapa en samsyn och ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Säveåns avrinningsområde.

De olika aktörerna är representanter från berörda organisationer, företag, myndigheter och markägare.

Vattenrådets vision
”Säveån skall vara ett värdefullt och levande vattendrag där växter, djur och människor vill leva verka, vandra och utvecklas på ett hållbart sätt”

Bildspel om Säveån (Fotograf: Sture Björnson)
Vattendragsvandring vid Valån den 27 maj kl. 18:00
2019-05-13
Måndagen den 27 maj ordnar Säveåns Vattenråd i samarbete med Sportfiskarna och Södra skogsägarna en vattendragsvandring längs Valån.
Vi samlas kl. 18:00 vid platsen markerad på kartan (1)

Det blir information om ån med dess växt- och djurliv, vilka fiskevårdsinsatser som gjorts. Vi får veta hur en biotopkatering går till samt hur skogsbruket arbetar med Blå målklassning.

Ta gärna med egen fika och stövlar eller grova skor.

Parkeringsplats finns vid mötesplatsen.

VÄLKOMNA!
Limnologisk undersökning av Anten och Mjörn 2018
2019-05-03
Under 2018 utfördes en limnologisk undersökning av sjöarna Anten och Mjörn. Den är en del av den samordnade recipientkontrollen för sjöarna och sker vart 10:e år i samarbete mellan Göta älvs vattenvårdsförbund, Anten-Mjörnkommittén, Alingsås, Lerum, Vårgårda, Göteborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Fiskevårdsområdesföreningarna (FVO) för
Anten respektive Mjörn.

Man har undersökt:
• Vattenkemi
• Växtplankton
• Djurplankton
• Makrofyter (vattenväxter)
• Bottenfauna
• Nätprovfiske i sjöarna
• Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre
• Metaller och miljögifter i sediment
• Läkemedelsrester
• Mikroplast

Rapport

Inbjudan till föredrag om Limnologisk undersökning av sjöarna Anten och Mjörn 2018
Den 23 maj 2019 kl. 09:30-11:30 på Tallhyddan i Alingsås
Den 3 juni 2019 kl. 18:00-20:00 på Tallhyddan i Alingsås
Informationsskyltar längs Säveån
2019-02-08
Ett av vattenrådets uppdrag är att informera allmänhet och organisationer om Säveåns värden och ge en ökad kunskap och förståelse för vikten av rent vatten och hur vattnets kretslopp fungerar.

Ett sätt att öka kunskapen är att tillgängliggöra information om miljö, natur och kultur genom tematiska skyltar som sätts upp på platser inom Säveåns avrinningsområde som besöks av människor.

Vattenrådet har blivit beviljade LONA (Lokala naturvårdssatsningen)-bidrag för att ta fram dessa skyltar som också delfinansieras av fem av de i vattenrådet ingående kommunerna (Vårgårda, Alingsås, Lerum, Partille och Göteborg) samt Mjörns Fiskevårdsområdesförening.

Dessa skyltar finns nu uppsatta inom avrinningsområdet.
Mjörnbygdens naturcentrum
2018-06-01
De fyra kommunerna Härryda, Partille, Lerum och Alingsås utgör Göteborgs Insjörike. I detta rike finns många områden med höga natur- och friluftsvärden att besöka, både natur- och kulturreservat och olika värdefulla områden i form av skogar, ängar, vatten och öar. Man kan även besöka geologiskt intressanta platser eller slottsparker med flera gamla lövträd och alléer.


Annex
Åtta olika ställen i Göteborgs Insjörike har valts ut som informationsplatser, annex, för dels det aktuella området och dess närmaste omgivningar (se länk nedan). Informationen ges på uppsatta skyltar och kartor eller i mindre byggnader. Olika aktiviteter kommer att ordnas av lokala intressenter under året.
Värt att veta om Säveån
Säveån tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde och har sin källa i sjön Säven, mellan Borås och Vårgårda. Säveån rinner vidare genom Alingsås och fortsätter via Lerum och Partille till Göteborg.

Säveån rinner ut i Göta älv vid Göteborgs hamn, närmare bestämt vid Gullbergsvass, strax öster om Tingstadstunneln. Cirka 300 meter före mynningen i Göta älv mynnar Mölndalsån ut i Säveån. Säveån har ett avrinningsområde på ca 1500 km2 och ett årsmedelflöde på ca 18 m3/s.

Den samordnade recipientkontrollen för verksamhetena längs Säveån sköts av Göta älvs vattenvårdsförbund. På vattenvårdsförbundets hemsida kan man hitta resulteten från såväl den kontinuerliga provtagningen som från de specialundersökningar som genomförts i Säveåns avrinningsområde.
En liten bok om vatten
Vatten är liv och vatten är levande. Vattnet i din kran har sannolikt varit grundvatten eller ingått i sjöar, vattendrag eller hav. Om vi inte är rädda om våra vattenekosystem kommer detta till sist att slå tillbaka på oss själva. Vi har i denna skrift försökt att på ett förenklat sätt beskriva ganska komplicerade processer och bidra till att öka intresset och kunskapen om våra naturliga vattensystem och hoppas på så sätt ge dig verktyg till ett varsamt användande av vatten
Skogens vatten
Sveriges fyra skogsägarföreningar (Södra Skogsägarna, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna) har tillsammans tagit fram den första heltäckande boken om skogens vatten. Huvudmålgruppen är skogsägare från norr till söder, men då vatten är något som berör oss alla riktas den även till en vidare läsekrets.

Länkar