Östra Gotlands vattenråd
Östra Gotlands Vattenråd (ÖGV) bildades vid årsmöte 080915. ÖGV efterträdde Vattenrådet Östergarn som var en delorganisation till Föreningen Österut.

ÖVGs avrinningsområden omfattar vattendrag, grundvatten och kustnära havsvatten mellan Gothemsån i norr och Närkån i söder. I vattenområdet finns flera åar med källa inom området. Ett flertal våtmarker har under senare år anlagts och fler planeras. I Katthammarsvik och Ljugarn finns kommunala reningsverk. En omfattande fiskevårdsplan finns för området som dock inte omfattar området norr om Katthammarsvik.

Området karakteriseras av att det i flera områden finns dåligt med grundvatten framför allt sommartid. Vattnet är också på många ställen av mindre god kvalitet med bland annat saltinträngning i dricksvattnet.

Vattenrådet har som syfte att främja en god vattenkvalitet, vattenhushållning och att långsiktigt främja biologisk mångfald inom ÖGVs avrinningsområde. Vattenrådet är remissinstans i vattenfrågor som berör Östra Gotland. Vattenrådet bidrar till att utarbeta förslag till åtgärdsprogram och förvaltningsplaner med utgångspunkt från lokal förankring. Vattenrådet vill sprida information lokalt om vattenfrågor.
Östra Gotlands Vattenråds styrelse informerar
Nästa styrelsemöte
2015-04-28
Klockan 19:00
Kräklingbo bygdegård

Länkar