Dokument från Ölands Vattenråd
Publicerad 2018-05-21 10:55:00

Här hittar du dokument som Ölands vattenråd har tagit fram och resmissvar som styrelsen lämnat.

Vattenenkät inför valet 2018. Under maj skickade vattenrådet ut frågor till partierna som sitter i fullmäktige i de båda kommunerna. Frågorna var i stort sett desamma innan förra valet för att svaren ska kunna gå att jämföra. Nu kan ni läsa svaren på frågorna och hur partierna resonerar kring Ölands vatten! Ölands Vattenråd vattenenkät 2018 

Yttrande på remiss om fredningsområden. Havs- och vattenmyndigheten planerar att införa fredningsområden i flera öländska bäckar. Detta kommer att gynna främst lax och öring som ska få större möjlighet attt leka ostört och på så sätt kunna stärka stammen. Här kan du läsa vattenrådet yttrande på remissen: Remissvar Ölands Vattenråd Fredningområden Kalmar län

Yttrande på ansökan om vattendom för Lindby och Solberga. En ansökan om vattendom för grundvattenuttag i Lindbyfältet och ytvattenuttag och dämme i Lindbykanalen och Strömmen har ansökts om hos Mark- och miljödomstolen. Här kan du läsa vattenrådets yttrande: Yttrande och bilaga MMD M2467-18 Ölands Vattenråd

Yttrande på remiss om Regional Grön Infrastruktur. Vattenrådet har fått en remiss om grön infrastruktur Grön infrastruktur är det nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. Grön infrastruktur innefattar även fuktiga, våta och kustmiljöer. Vattenrådets yttrande hittar du här: Remissvar Grön Infrastruktur

Valenkät om vatten. Ölands Vattenråd genomförde en enkät om partiernas syn på vattenfrågorna inför förra valet 2014. Nu har vi skickat ut den igen inför valet i höst, något omarbetad men i stort sett samma frågor. Syftet är dels att få partierna att se tillbaka på mandatperioden och att se framåt och fundera på hur arbetet med vattenfrågorna kan se ut framöver, dels att väljarna ska få mer insyn i hur de olika partierna ser på vatten och hur vill arbeta med vattenfrågor. Enkäten med bilagor hittar du här: Valvattenenkät 2018

Samråd Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågorVattenmyndigheten har genomfört ett samråd om Arbetsprogram och Väsentliga frågor. Samrådet syftar till att Vattenmyndigheten ska få synpunkter på hur vattenförvaltningen kan utvecklas och få hjälp med att göra rätt prioriteringar i nästa förvaltningscykel. Ölands Vattenråds svar på samrådet kan du läsa här: Ölands Vattenråd samrådssvar. 

Skrivelse till Kommunstyrelserna i Borgholms och Mörbylånga kommuner. Styrelsen för Ölands Vattenråd har i en skrivelse till kommunstyrelserna framfört vissa ståndpunkter för Ölands kommuners långsiktiga planering av att säkra dricksvattentillgången förinvånare och verksamheter, samt våra ytvattens roll som näringsämnesrecipient och för biologisk mångfald. Skrivelsen hittar du här 


Styrelsen för vattenrådet var inbjuden till invigningen av avsaltningsverket i Sandvik den 22 juni, 2017. Vattenrådet tog tillfället i akt att överlämna en gåva, fototavlan "Vågspel" av Staffan Arvegård och v. ordförande, Jan Herrmann, höll ett tal vid överlämnandet. Här kan du läsa talet i helhet: Avsaltningsverket - talet 22 juni 

Samråd för vattenuttag Strömmen. Vattenrådets yttrande hittar du här
 
Samråd för uppförande och drift av avsaltningsverk Sandvik. Vattenrådets yttrande hittar du här
 
Internationella Vattendagen 2016 uppmärksammas av Ölands Vattenråd med en skrivelse om vattenbristen på Öland!  Internationella vattendagen 2016 Ölands vattenråd

Vattenrådet har tagit fram två informationsfoldrar om våra vatten. Här kan du ladda ner och läsa dem:
 
Samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Guldfågeln AB vill ansöka om utökad verksamhet vid anläggningen i Mörbylånga.  Ölands Vattenråds yttrande kan du läsa här. 
 
Samråd angående grundvattenanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. Borgholm Energi AB vill ansöka om tillstånd för uttag av ytvatten och grundvatten i Lindby-Solberga-täkten, Borgholms kommun. Ölands Vattenråds yttrande angående samrådet kan du läsa här.
 
Vattenrådet vill ha fortsatt kommunalt stöd. Styrelsen har lämnat in ett äskande om att kommunerna ska fortsätta stödja vattenarbetet på Öland. Skrivelsen är ställd till kommunstyrelserna och Du kan läsa den här: Ge Ölands Vattenråd fortsatt stöd

Vattenrådets svar på samrådet om vattenförvaltning 2016-2021. Ölands Vattenråd svarade på samrådet om nästa förvaltningscykel via webenkäten. Du kan läsa yttrandet här.
 
Vattenrådets enkät inför valet 2014. Vattenrådet skickade ut fem frågor till de partier som är representerade i kommunfullmäktige i Borgholms och Mörbylånga kommuner. 14 av 18 svarade. Här har ni resultatet: Ölands Vattenråds vattenvalenkät 2014 

Vattenmyndighetens svar på vattenrådets återkoppling. Beredningssekretariatet har tagit emot och bearbetat vattenrådets synpunkter. Här finns responsen på hur vattenmyndigheten har använt materialet: Svar från Vattenmyndigheten vattenrådets återkoppling

Genomgång av kustvattenförekomster. Styrelsen har gått igenom de klassade och preliminära kustvattenförekomsterna som omger Öland. Förslag på ändringar och förbättringar har skickats till Beredningssekretariatet vid Länsstyrelsen i Kalmar: Ölands Vattenråd återkoppling kustvattenfrekomster 

Genomgång av grundvattenförekomster. Styrelsen har gått igenom de klassade och preliminära grundvattenförekomsterna som finns på Öland och gett beredningssekretariatet vid Länstyrelsen i Kalmar förslag på förbättringar och ändringar: Grundvattenförekomster Öland

Remissvar Regional vattenförsörjningsplan. Styrelsen svarade på remissen den 23 maj, 2013. Här kan du läsa svaret: Remissvar Vattenförsörjningsplan 2013-05-23

Vattenmyndighetens samråd om Arbetsprogram och Översikt av väsentliga frågor besvarades av styrelsen den 20 maj. Här kan du läsa svaret på webenkäten: Svar på samråd för Arbetsprogram och Översikt av väsentliga frågor

Stadgar för Ölands vattenråd antagna vid årsmötet 20 oktober, 2010 reviderade vid årsmötet 13 februari 2013: Stadgar Ölands Vattenråd rev. 2013-02-13

Ölands vattenråd uppmärksammar KemI och miljöministern på bristande kontroll av tillsatser i bekämpningsmedel! Läs skrivelsen här: Säkerhetsbrister i kontrollen av bekämpningsmedel!

Överklagan av beslut om undersökningstillstånd för Gripen Gas Vattenrådet överklagar beslut om undersökningstillstånd för Gripen Gas som Bergsstaten fattat. Här kan Du läsa överklagandet: Överklagan undersökningstillstånd Bergsstaten. Vattenrådet har även svarat på Bergsstatens yttrande angående det överklagade tillståndet. Läs yttrandet här: Yttrande Bergsstaten

Förfrågan till Länsstyrelsen i Kalmar län Ölands vattenråd skickade den 10 januari en förfrågan angående de återkommande översvämningarna på Öland till Länsstyrelsen i Kalmar län.
Vattenrådets förfrågan från den 10 januari:Ölands vattenråds skrivelse angående översvämningar 2010
Länsstyrelsens svar den 31 mars: Svar från Länsstyrelsen i Kalmar län angående förfrågan om översvämningarna på Öland

Ölands avrinningsområden
Här finns en pdf (3 Mb) med karta över Ölands 44 delavrinningområden. Eftersom Öland är långsmalt är den gjord i fyra överlappande delar. Ölands delavrinningsområden Ölands delavrinningsområden

Stadgar för Ölands vattenråd antagna vid årsmötet 20 oktober, 2010: Stadgar Ölands vattenråd antagna 2010-10-20

Länkar