Rapporter
Publicerad 2018-07-03 10:45:00

Här publicerar vi rapporter som behandlar Ölands vatten.

SGU genomförde radarflygningar över Öland för att kartläggabergrunden, våra grundvattenmagasin och se om fler platser med grundvatten finns. Nu finns rapporten med resultaten publicerad. Sky-TEM Öland SGU-rapport 145. (filen är 14 MB).
 
Vid Stockholms Universitet har ett examensarbete gjorts om risken för saltvattenintröngning i öländska brunnar och hur stigande vattennivåer kan påverka dricksvattnet. Rapporten är skriven på engelska och du hittar den här: A risk assessment analysis of saltwater intrusion 
 
Geologen Jan Pousette genomförde under 1970-talet ett antal undersökningar kring Ölands geologi och dess grundvatten. Sveriges geologiska undersökning  © och Jan själv har gett vattenrådet tillåtelse att publicera rapporterna: 

Under 2015 togs en rapport fram kring översvämningar och översvämningsrisker på Öland. Syftet är att öka kunskapen om var det sker översvämningar, föreslå åtgärder för att minska näringsläckage och förbättra underlaget för planering av dricksvatten sommartid. Rapport översvämningsrisker på Öland

Jordbruksverket har gett ut en rapport om hur stad och landsbygd behöver samarbeta kring översvämningar både förebyggande och när det händer. Vattenråden nämns som ett av flera samverkansorgan som kan arbeta med frågan. Rapport om översvämning SJV 2016:1

Genom Ostkustens Vattensamling genomförde Ölands Vattenråd en förstudie om åtgärd i Maren, Arbelunda. Här kan du läsa förstudien: Förstudie Maren, Arbelunda 2014-01-28

Rapporten från våtmarken som Ölands Vattenråd medfinansierade genom Ostkustens Vattensamling har sammanställts av Sportfiskarna som genomförde åtgärden: OVS-Sportfiskarna Rapport Parboäng 2014

Den regionala vattenförsörjningsplanen visar var våra viktigaste dricksvattenresurser finns och hur vi behöver skydda dem: Regional vattenförsörjningsplan


Projektet Biogas – substrat från havet har haft sin slutkonferens. Läs rapporten och se presentationerna från dagen på Regionförbundets hemsida

En inventering av lekvandrande mört är genomförd i Mönsterås och Torsås. Läs rapporten här: Rapport om inventering av lekande mört i Mönsterås och Torsås

En rapport från VASTRA som tar upp hur och vad som påverkar vattendragsgrupper att minska näringstillförseln till havet. Rapporten är på engelska men det finns en sammanfattning på svenska på sidan 3. Can watercourse groups reduce nutritient losses?

Företagaren är ett nyhetsbrev som ges ut av Ölands näringslivskonto. I oktobernumret kan ni läsa om Ölands vattenråd: Företagaren 2011-9

Havsmiljöinstitutets rapport Havet 2011 finns att läsa på länken: Havet 2011


Vattenmyndigheten Västerhavet har gjort en kortfattad bok om vatten som är lätt att läsa: Länk till En lite bok om vatten

Vattenmyndigheterna rapporterar om vattenförvaltningsarbetet 2010: Länk till Vattenmyndigheternas rapport

Linnéuniversitetet i samarbete med Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Kalmar län har gjort en rapport med rekommendationer och erfarenheter när det gäller rekrytering av gädda: Våtmarker som rekryteringsområden för gädda Rapporten handlar om våtmarker på smålandssidan i Kalmarsund, men den kan vara intressant vid restaureringar av våtmarker på Ölands östra kust.

Råd och tips för de som planerar en dikesrensning. Ett samarbete mellan LRF, Naturvårdsverket och Jordbruksverket: Dikesrensningsbroschyr

En rapport från 2003 om våtmarker i Borgholms kommun (4,7 MB):
Limniska våtmarker i Borgholms kommun


Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna ska genomföra ett projekt för att kvalitetssäkra riskklassningen av grundvattenförekomster. Projektplanen hittar du här (1,7 MB):
Verifiering av riskklassade grundvattenförekomsterHem

Länkar