2018 ett nederbördsfattigt och varmt år
2019-01-15
2018 har varit lite annorlunda, vi fick en hel del nederbörd som regn i slutet av 2017 och början 2018. Sen blev det kallt och väldigt lite snö. Vårfloden uteblev. Sommaren började redan i maj och var väldigt varm och nederbördsfattig. Flödena och nivåerna sjönk stadigt. Och grundvattennivåerna är fortfarande mycket låga så här i början av 2019.

Nederbörden har på sina håll varit de lägsta på många år. Vid SMHI:s mätstation Frändesta vid Båven föll det uner 2018 endast 382 mm regn. Stationen har funntis sean 1953 och är den lägsta nederbörden som uppmätts där, medelvärdet vid Frändesta mellan åren 1953-2018 är 550 mm.
Foto Jerry Persson: Ö i Båven
Vattenflöden och vattennivåer
På vår hemsida kan du följa vattenflödena på flera ställen inom Nyköpingsåns avrinningsområde. Vi har även med aktuella vattennivåer från 18 sjöar. Följ länken till höger för att läsa mer.

Detta uppdateras kontinuerligt och visar data tillbaka i tiden.

Nu ligger alla nivåer i samma höjdsystem RH00.Nyköpingsåarnas Vattenråd
Nyköpingsåarnas vattenråd bildades under våren 2008. Vattenrådet är en separat del av förbundet och har en egen mötesordförande. Vattenrådet har öppna demokratiska möten, dit alla är välkomna. Vattenrådets huvuduppgift är att engagera lokalbefolkning och lokala verksamheter runtom i avrinningsområdena. Detta genom att bilda lokala vattengrupper, exempelvis runt en sjö eller utmed ett vattendrag.
Vattenvårdsförbundet
Ideéll förening
Vattenvårdsförbundet är en ideell förening. Medlemmarna kan indelas i två kategorier.

*Den ena kategorin består av ett trettiotal stora medlemmar bestående av berörda kommuner, Landstinget Sörmland, LRF samt ett antal företag i regionen.

*Den andra kategorin, som går under benämningen båtnadsmedlemmar, består av ett 30-tal medlemmar huvudsakligen fastighetsägare där regleringen av vattennivåerna är viktiga.

Tre huvuduppgifter
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund har tre huvuduppgifter, förutom Vattenrådet dels samordnad recipientkontroll, dels samordnad vattenreglering.

Den samordnade recipientkontrollen syftar till att övervaka vattenkvaliteten inom avrinningsområdet. Övervakningen ska ge en bild av vattenmiljön och hur den påverkas av olika närliggande anläggningar. Resultaten sammanställs och utvärderas årligen.

Genom den samordnade vattenregleringen kan flödet inom Nyköpingsån samordnas på ett bra sätt. De negativa effekterna av främst höga flöden kan därigenom minskas.

Månadens vattenorganism


Vanlig Hydra (sv), Hydra Vulgaris (lat)
är ett ca 10 cm långt och 1 mm brett och gråbrunt nässeldjur. Den har 6-8 tentakler/fångstarmar runt ”munnen”, som kan bli upp till tre gånger så långa som kroppen. De fångar sin mat genom att ha fångstarmarna, som är täckta med nässelceller som bedövar bytet (djurplankton, tex hinnkräftor och hoppkräftor) utsträckta och väntar på att det är någon som ska röra vid dem. De har bara en kroppsöppning och både äter och ger ifrån sig avfall genom ”munnen”.
Länkar