Nordvästskånes Kustvattenkommitte
NVSKK bildades 1994 och består av kommunerna Båstad, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Stödmedlemmar är Rönneåns vattenråd, Ringsjöns vattenråd, Vegeåns vattendragsförbund och Naturskyddsföreningen i Kullabygden.
Kommitteen driver ett samordnat recipientkontrollprogram vars syfte är att långsiktigt följa miljöförändringarna i området.
Kontrollprogrammet innefattar provtagning av bottenfauna, plankton och makroalger samt syre, salthalt, temperatur och närsalter, det tas även prover på miljögifter i sediment och musslor.
Mätningarna sammanställs årligen i en rapport.

Nordvästskånes kustvattenkommitté är referensmedlem/organisation i Kattegatts kustvattenråd.

Klicka
HÄR för att ladda ner informationsfolder om NVSKK
Länkar