SRK Norra Vättern
Välkommen till den samordnade recipientkontrollen i norra Vätterns tillrinningsområde.
Norra Vätterns tillrinningsområde består främst av skogsmark, men även av relativt stora jordbruksområden. Flera stora sjöar ingår dessutom i området. Bland de verksamheter som påverkar vattenkvaliteten märks förutom jord- och skogsbruket även gruvindustri, massaindustri och tätorternas reningsverk. Följaktligen är de miljöproblem som finns i sjöar och vattendrag framför allt knutna till metaller och näringsämnen.

Den som utövar en verksamhet som kan befaras vara miljöfarlig har enligt miljöbalken också en skyldighet att undersöka såväl utsläpp från verksamheten som utsläppens inverkan på miljön. När flera kommuner, industrier och andra verksamheter utnyttjar samma vattenområde som recipient är det motiverat att samordna recipientkontrollen. Följande företag och organisationer är för närvarande medlemmar i den samordnade recipientkontrollen i Norra Vätterns tillrinningsområde:


• Askersunds kommun
• AB Galfa
• Zinkgruvan Mining AB
• Skyllbergs Bruk AB
• Askersunds Golfklubb
• Laxå kommun
• Landstinget Örebro

Recipientkontrollen i norra Vättern startade 1975 och innefattade då undersökningar av vattenkemi i Alsen samt sjöarna och vattendragen kring Zinkgruvan. Med åren har recipientkontrollen utökats och det senaste programmet är från 2010. Huvudmålet med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliteten inom Norra Vätterns avrinningsområde. Kontrollen skall visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön samt belysa den allmänna miljösituationen i området. Recipientkontrollen skall ses som en resurs och därmed vara ett underlag för att åstadkomma förbättringar i vattenmiljön.


För att se resultaten från miljöövervakningen, klicka här.
Länkar