Hitta vattenorganisationer, klicka här!
Publicerad 2008-06-24 16:28:19

Nedan kan du se vilka vattenorganisationer som finns inom Norra Östersjöns Vattendistrikt.

Arbogaåns vattenförbund
Förbundet som bildades 1987 har under sin verksamhetsperiod i huvudsak arbetat med recipient-
kontrollen och i viss mån vissa regleringsfrågor, där framtagande av vårflödesprognoser dominerat.

Bällstaågruppen
En särskild arbetsgrupp för Bällstaån har bildats - Bällstaågruppen - med medlemmar från de kommuner som ån rinner genom, samt från Länsstyrelsen, Solna Vatten och Stockholm Vatten.
För att förbättra Bällstaåns vattenkvalitet och miljön vid åns stränder behövs engagemang från både myndigheter och allmänhet.Edsvikensamarbetet
Mer info kommer.


Fyrisåns vattenförbund
Mer info kommer.


Hedströmmens vattenförbund
Mer info kommer.


Hjälmarens vattenvårdsförbund
Hjälmarens vattenförbund
Mer info kommer.


Igelbäcksgruppen
Mer info kommer.


Intressentgruppen Köpingsån-Köpingsviken
På uppdrag av Köpings kommun och intressentgruppen för samordnad recipientkontroll i Köpingsåns avrinningsområde utför ALcontrol den samordnade recipientkontrollen av sjöar och vattendrag i Köpingsån-
Köpingsvikens avrinningsområde.


Kolbäcksåns vattenförbund
Mer info kommer.


Mälarens vattenvårdsförbund

En bred samverkan kring hur miljöövervakningen av Mälaren ska bedrivas är ett viktigt motiv för att bilda ett vattenvårdsförbund. Samverkan och delaktighet i dessa frågor är en grundsten för miljösamarbetet.Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
Vattenvårdsförbundet är en ideell förening. Medlemmarna kan indelas i två kategorier. Den ena kategorin består av ett trettiotal stora medlemmar bestående av berörda kommuner, Landstinget Sörmland, LRF samt ett antal företag i regionen. Den andra kategorin, som går under benämningen båtnadsmedlemmar, består av ett drygt hundratal smärre medlemmar huvudsakligen fastighetsägare.


Oxundaåns vattenvårdsprojekt
Oxunda vattensamverkans syfte är att bidra till att Mälarens vatten även i framtiden kan användas som dricksvatten för stora delar av regionen, samt att bevara en mångfald av växt- och djurarter och deras livsmiljöer i sjöarna och vattendragen.


Stockholms vattenprogram
Stockholms vattenprogram innehåller mål och åtgärder för hur stadens vattenområden ska få bättre vattenkvalitet och utvecklas ur rekreationssynpunkt. Vattenprogrammet omfattar Stockholms sjöar och vattendrag, östra Mälaren och Saltsjön samt en större våtmark.
På hemsidan redovisas miljötillstånd och vilka åtgärder som genomförts, pågår eller föreslås.Svealands kustvattenvårdsförbund
Förbundets verksamhetsområde omfattar kustvattnet i Uppsala, Stockholms och Södermanlands län och sträcker sig från länsgränsen mot Gävleborgs län i norr och till länsgränsen mot Östergötlands län i söder.


Tyresåns vattenvårdsförbund
Tyresån är södra Storstockholms vattendrag. I sjösystemet ingår sjöar som Drevviken, Magelungen, Orlången och ytterligare drygt 30 sjöar. Källorna finns i Hanveden, Gömmarskogen och Tyresta nationalpark.
Länkar