Kilaåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 13:02:23
Beskrivning

Kilaåns avrinningsområde är beläget i två län, Södermanland och Östergötland, och fyra kommuner - Nyköping, Katrineholm, Norrköping och Finnspång. Kilaån är 432 km2 stort och består till ytan av 72 % skog, 18 % åker och 4 % vatten. Avrinningsområdet rymmer 65 sjöar med en yta på mer än ett hektar och sammanlagt 130 km vattendragssträckor. Av dessa vatten är fyra sjöar och sex vattendrag vattenförekomster. Ån är centralt belägen i Kiladalen och utgör en sammanbindande länk mellan Kolmårdens skogar, Kiladalens åkermark och omgivningar samt Östersjön. Dalgången är omkring 3 mil lång och ån omges av mycket produktiva åkrar med finkorniga jordarter och betesmarker i de fuktiga delarna. Tillflödena består av allt från täckdiken, öppna diken och bäckar. Inom området bor 6900 personer, varav 5000 bor i tätort. Kilaåsystemet har visat sig ha mycket höga naturvärden och ett unikt djurliv. Ån är en känd lekplats för havsöring och hyser många ovanliga arter, exempelvis nissöga, bäcknejonöga, flodnejonöga och tjockskalig målarmussla. Vretaån, som är en del av åsystemet, är länets längsta och bäst utvecklade åravin, med talrika meanderbågar och naturliga forssträckor. Inom avrinningsområdet finns fyra Natura 2000-områden med limniska habitat. Det finns också fyra kommunala badplatser, men inga är fastställda som rekreationsvatten enligt Badvattendirektivet.

Påverkan och risker

De högst belägna sjöarna inom Kilaåns avrinningsområde är känsliga för försurning, medan den nedre, bördiga och sjöfattiga delen av Kilaån har problem med övergödning. Avsaknaden av uppehållande vattenmagasin gör att det transporteras stora mängder eroderat material ut i ån, som sedan transporteras vidare ut till Stadsfjärden och Östersjön. Även om ett fåtal åsträckor ännu är i princip oförstörda, har omfattande reglering och markavvattning ägt rum i Kilaåns vattensystem. Det finns arton större dämmen inom området (enligt SMHI: s dammregister) och över tjugo torrläggnings- och sjösänkningsföretag. Hydromorfologiska faktorer som dessa påverkar kraftigt vattenförhållandena vad gäller kvalitet och flöde. Inom avrinningsområdet finns två B-anläggningar med utsläpp till vatten, men ingen tyngre industri är verksam i trakten idag. Enligt länsstyrelsens uppgifter är 109 områden misstänkt förorenade, men endast ett fåtal av dessa har genomgått närmare granskning för att utreda om misstanken är befogad.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Södermanlands län


Länkar