Knivstaåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:58:15
Beskrivning

Huvudavrinningsområdet Lövstaån – Knivstaån ligger mellan Fyrisån och Norrström. Ån börjar i Lunsen som Pinglaström och rinner därefter söderut genom Knivsta samhälle. Ån mynnar slutligen i Garnsviken, Mälaren. De nedersta 4-6 km långa avsnittet kallas Lövstaån. Avrinningsområdet är 120 km2 stort och består av 60 % skogsmark, 30 % åkermark, 5 % våtmark och 3 % sjöyta. Tätorter i avrinningsområdet är Knivsta, Alsika och Bromstaberg. Även om avrinningsområdet domineras av skog finns ”kärnstråk” av äldre odlingsbygd och de marker som avvattnas direkt till åns nedersta halvmil domineras i hög grad av odlingsbygd. I avrinningsområdet finns 3 vattenförekomster för ytvatten, varav 2 vattendrags­­­sträckor och sjön Valloxen. Hela avrinningsområdet klassas som nitratkänsligt område och omfattas av nitratdirektivet. Valloxen och Säbysjön är systemets största sjöar och de har båda höga limniska värden. Valloxen är en av Uppsala läns största och djupaste sjöar och är ett typexempel på en näringsrik slättlandssjö. Säbysjön är en mindre, mer sänkningsskadad sjö som håller på att utvecklas till en bra fågellokal.

Påverkan och risker


Vattnet i Knivstaån är näringsrikt och syrgastillståndet klassas som svagt. Området är påverkat av markavvattningsföretag och inom avrinningsområdet finns fyra sänkningsförstörda sjöar: Kölingen, Trunstaträsk, Svartsjön och Vedasjön.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Uppsala län
Länkar