Hågaåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:54:48
Beskrivning

Hågaån dränerar ett i de centrala delarna starkt uppodlat och i åfårans närhet grundligt dikat område, i vilket delar av Uppsala tätort samt Vänge samhälle ingår. Den översta delen av avrinningsområdet domineras av skogs- och myrmarker och här ligger den enda nuvarande sjön, Fibysjön, som utgör ett vackert inslag i landskapsbilden. Sjön är kraftigt sänkningsskadad och hotar att växa igen. Söder om sjön finns naturreservatet Fiby urskog med mycket höga terrestra naturvärden. Hågaån utgör en öppen vandringsled för fisk från Mälaren. I den nedre (södra) delen, nära Uppsala, är ån ett betydelsefullt inslag i rekreations­området Hågadalen. Hågaån utgörs av en enda vattenförekomst.

Påverkan och risker

Hågaån är framförallt påverkad av olika vattenavledningsföretag och grävningar. Påverkan från jordbruksmark är också tydlig i åns nedre delar.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Uppsala län
Länkar