Sävaåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:52:56
Beskrivning

Avrinningsområdet är 205 km2 stort och markanvändningen utgörs av 60 % skogsmark, 6 % våtmark, 33 % åker och ängsmark samt 1 % sjöar. Höjdskillnaden är 110 m. Fallet i ån är i genomsnitt 1,7 m/km. I åns övre delar, i trakterna kring Järlåsa, ligger tre sjöar: Skärsjön, Bredsjön och Grissjön. Övre delen av avrinningsområdet domineras av skogs- och myrmarker. Inslaget av åkermark ökar nedströms, och från Hagby (ca 7 km från utloppet) utgör åkermarker en övervägande del av avrinningsområdet. Bitvis har ån eroderat ut en ravin. Kraftigast är den ca 5 m djupa ravinen mellan Focksta och Årke. Ån är i detta avsnitt meandrande.

Sävaån, som dränerar ett grundligt dikat och i det centrala stråket starkt uppodlat område, har tre objekt med höga limniska värden: sjöarna Skärsjön och Bredsjön samt åns huvudfåra nära mynningen i Lårstaviken. Skärsjön är en sänkningsskadad sjö i vilken förhållandena dock tycks ha stabiliserat sig utan att allvarligare igenväxning skett. Sjön har god vattenkvalitet och ett relativt högt limniskt värde. Bredsjön, den största sjön i det sjörika området runt Järlåsa, är en näringsrik slättlandssjö som är relativt opåverkad av diknings- och vatten­avlednings­företag. Den har ett högt limniskt värde och en god framtidsprognos. Sävaåns huvudfåra är uppdelad av ett flertal dämmen. De nedersta av dessa finns vid Ölsta och Säva kvarn. Mellan dessa båda dämmen har försök med utplantering av öring gjorts, men lokalen visade sig inte särskilt lämpad för detta. Däremot kan åsträckan nedströms dämmena ha viss betydelse som reproduktionslokal för andra vandrande fiskarter från Mälaren och detta bör utredas. Fyra orörda sträckor av den egentliga Sävaån, med forsar och ravinbildningar, finns upptagna i Naturvårdsprogrammet för Uppsala län. Ån har i övrigt inte studerats med avseende på limniska värden. Sävaån är uppdelad på 5 vattenförekomster, varav 4 vattendragssträckor och 1 sjö.

Påverkan och risker

I Sävaån finns 6 dammanläggningar och ett nittiotal registrerade vattenföretag. Liksom i andra starkt jordbrukspåverkade system som utsatts för ett stort antal dikningsföretag har ån bitvis fått karaktären av ett dike. Ingreppen är i många fall gamla. Öring har utplanterats i ån.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Uppsala länLänkar