Örsundaåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:52:14


Örsundaån, Hårsbäcksdalen Foto: Lennart Sorby

Beskrivning

Örsundaån är ett huvudavrinningsområde i Uppsala län som sträcker sig över kommunerna Enköping, Uppsala och Heby. 13 000 personer bor i avrinningsområdet. Åns källflöde finns i trakterna kring Heby, där de stora sammanhängande sjöarna Vansjön-Norsjön utgör en viktig vattenreservoar för systemet.

Avrinningsområdet är 734 km2 och systemets övre delar domineras av skogsmark. Längre ner i avrinningsområdet rinner vattendraget genom odlade jordbruksmarker. 52 % av ytan består av skogsmark och 42 % utav åker- och ängsmark.

Avrinningsområdet ligger i ett intensivt brukat slättlandskap och det har medfört att Örsundaån och dess tillflöden har utsatts för ett stort antal markavvattningsföretag. Huvudfåran har, trots de många ingreppen, ett relativt högt limniskt värde och är upp till Vånsjöbro kvarn en öppen vandringsled för fiskar från Mälaren och Alsta sjö. Avrinningsområdet har en mycket stor buffertkapacitet.

Alsta sjö, som ligger långt ner i Örsundaåns huvudfåra, är en näringsrik sjö. Vattnet i sjön omsätts på mindre än en vecka och syrgassituationen är därför inte särskilt ansträngd. Alsta sjö har ett högt limniskt värde eftersom den i stort sett är osänkt och för att den har en rik fiskfauna. Våtmarkerna längst Alsta sjös stränder har dessutom högsta klassificering i Våtmarksinventeringen. Inom avrinningsområdet finns även två särskilt värdefulla sträckor: Skattmansöån och Lillån. Skattmansöån rinner meandrande i en djupt nedskuren ravin och Lillån har ett för länet ovanligt stort antal sjöar med mycket varierande karaktär. I Örsundaåns avrinningsområde finns 13 vattenförekomster för ytvatten, 10 vattendrags­­­sträckor och sjöarna Vansjön-Nordsjön, Alstasjön och Strandsjön.

Avrinningsområdet, med undantag för området i Heby kommun, omfattas av nitratdirektivet.Påverkan och risker

Örsundaån är näringsrik när den mynnar ut i Lårstaviken, Mälaren. Den stora andelen jordbruksmark medför en betydande tillförsel av näringsämnen och vattendraget är starkt färgat. Stora delar av avrinningsområdet är kraftigt påverkat av dikning och ingrepp såsom dammanläggningar. Sjöarna Vansjön-Nordsjön, som ligger högt upp i avrinningsområdet har tidvis haft mycket dåliga syrgashalter vintertid och partiell kvävning har förekommit. Strandsjön har ursprungligen varit en klar, relativt näringsfattig sjö men under en tidigare period har den blivit kraftigt belastad av näringsämnen. Det finns därför en övervägande risk att en stor mängd näringsämnen finns lagrade i bottensedimentet och risk för kvävning föreligger därmed under stränga vintrar. Strandsjön har även sänkts, och i kombination med näringsrikedom, har det lett till att vattenvegetationen är kraftigt utvecklad längs vissa partier av stränderna.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Uppsala länLänkar