Fiskviks kanals avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:50:40
Beskrivning

Fiskviks kanal avser närmast den halvmil långa och sedan länge dikesuträtade slutsträcka av vattendraget som jämte Sisshammarsviken upptar dalgången SV om den höga förkastningslinjen mot skogsområdet Hammaren och byn Hällby. Avrinningsområdets yta är 43,8 km2 och markanvändningen utgörs av 41 % skogsmark, 3 % våtmark samt 56 % åker- och ängsmark. Inom avrinnings­området finns ett fåtal vattendragsavsnitt som – inte minst tack vare ett påtagligt fall – fått behålla sträckningen orörd. Området saknar nu sjöar. Tidigare fanns den obetydliga Sävstasjön (nu våtmark) nära byn Sävsta i områdets nordöstra del. Sisshammarsviken och Boviken skiljs från varandra genom ett kanalliknande sund, ca 10 m brett och 200 m långt, som kan ses som en fortsättning på Fiskviks kanal. Fiskviks kanal utgörs av en enda vattenförekomst.

Påverkan och risker


Andelen jordbruksmark i avrinningsområdet är stor. Förutom att vattendragets nedersta 5 km är utgrävda påverkas det även av andra vattenföretag.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Uppsala län


Länkar