Ekaåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:50:04
Beskrivning

Ekaåns avrinningsområde ligger mellan Sagån och Örsundaån i Uppsala län. Hela området ligger inom Enköpings kommun. Avrinningsområdet yta är 38,8 km2 och består av 47 % skogsmark, 4 % våtmark och 49 % åker- och ängsmark. Huvudvattendraget är ca 15 km långt och har sitt utlopp i Ekaviken, Mälaren. Avrinningsområdet klassas om nitratkänsligt och omfattas därför av nitratdirektivet. Till större delen är Ekaån förvandlad till dike, men här och var med en del kvarvarande äldre meanderbågar. Vid byarna Folsberga och Dräggesta finns bäcken kvar nästan orörd på en ca 2 km lång sträcka. Avrinningsområdet har tidigare haft en sjö men den har genom sänkning förvandlats till äng eller sank åker. Ån dränerar ett grundligt dikat och delvis uppodlat område, som utöver Mälarstränderna saknar kända limniska värden.

Påverkan och risker


Andelen jordbruksmark i området är stor och ån är även påverkad av de 31 vattenföretag som finns registrerade i avrinningsområdet.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Uppsala län
Länkar