Enköpingsåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:49:24
Beskrivning

Enköpingsåns 164 km2 stora avrinningsområde är en del av Norrströms huvud­avrinnings­område och hela ån ligger inom Enköpings kommun i Uppsala län. Jordbruket utgör en stor del av området och hela 56 % består av åker– och ängsmark. Resterade yta består av 37 % skogsmark, 2 % våtmark och 5 % övrig mark. Huvudvattendraget har en längd på 20 km och rinner genom Enköpings stad innan den mynnar ut i Mälaren. Även tätorterna Haga och Hummelsta ligger i avrinningsområdet. Åns nedre lopp från Enköping mot Svinnegarnsviken har karaktären av en kanal, men även de övre delarna av åns avrinningsområde har utsatts för mycket omfattande diknings och kanaliseringsverksamhet. Enköpingsåns vatten har en mycket god buffertkapacitet och syrgastillståndet klassas som syrerikt. Huvudvattendraget Enköpingsån-Ullbrobäcken-Långängsbäcken utgör den enda ytvatten­förekomsten i avrinningsområdet. Hela avrinningsområdet ligger inom ett utpekat nitratkänsligt område enligt nitratdirektivet.

Påverkan och risker

Vattendraget är mycket påverkat av ett stort antal dikningsföretag och det finns fler än hundra registrerade vattenföretag i avrinningsområdet. Den stora andelen jordbruksmark medför en betydande tillförsel av näringsämnen och vattendraget är betydligt färgat och ofta starkt grumlat.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Uppsala länLänkar