Sagåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:48:48


Sagån, Nykvarn. Foto: Erik Törnblom.

Beskrivning

Sagåns vattensystem har sina källor norr om Sala och mynnar i Oxfjärden i Mälaren, strax söder om Målhammar. Avrinningsområdet är 857 km2 stort och tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Det sträcker sig över Enköping, Heby, Sala och Västerås kommuner på gränsen mellan Uppsala och Västmanlands län.

Befolkningen i avrinningsområdet uppgår till 25 400 personer, varav 18 400 i tätort. 6 400 fastigheter har enskilda avlopp, 300 fastigheter saknar avlopp och för 100 fastigheter saknas uppgift.

Inom Sagåns avrinningsområde finns 15 sjöar och 356 km vattendrag. Det finns totalt 16 vattenförekomster, varav 12 vattendragssträckor och 4 sjöar.

Det finns fem kommunala badplatser, varav tre är upptagna som rekreationsvatten enligt Badvattendirektivet. Större delen av avrinningsområdet söder om Hällsjön är klassat som nitratkänsligt enligt Nitratdirektivet. Det nitratkänsliga området motsvarar knappt 40 % av avrinningsområdets totala area.

Påverkan och risker

De övre delarna av Sagåns avrinningsområde, uppströms Sala, är sjörika och skogsdominerade, medan det nedströms Sala nästan saknas sjöar och områdena domineras av jordbruksmark. Sagån är en typisk slättlandså och är kraftigt påverkad av närsalter. Både fosfor- och kvävetillförseln till vattensystemet sker huvudsakligen genom diffusa utsläpp framför allt från jordbruk. I avrinningsområdet finns också många enskilda avlopp. Punktutsläppen utgörs framför allt av större lantbruk och avloppsreningsverket i Sala. Sagån svarar för en betydande del av närsaltstransporterna till Mälaren.

Vad det gäller metaller är de diffusa utsläppen betydligt större än punktutsläppen. De mineralhaltiga bergarterna och jordarna i området bidrar, liksom tidigare gruvverksamhet. Sala Silvergruva var en av landets viktigaste industrier under 1500-talet. Den lades ner 1908, men viss verksamhet pågick fram till 1962. Marken runt Sala har också förhöjda värden av tungmetaller på grund av spridning av aftersand. Idag finns ett par kända punktkällor för metallutsläpp.

Huvuddelen av vattensystemet har en mycket god buffertkapacitet mot försurning. De allra översta delarna av avrinningsområdet runt sjöarna Storljusen och Stensjön uppvisar dock låga pH-värden och en låg buffertkapacitet mot försurning. Dessa ingår därför i den kalkningsverksamhet som drivs av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

I avrinningsområdet finns 16 tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp till luft och/eller vatten. Allihop är B-anläggningar (dvs kräver tillstånd från länsstyrelsen). Det finns 198 objekt identifierade med avseende på förorenad mark. Det finns även 32 dammar i Sagåns vattensystem enligt SMHI:s dammregister.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Västmanlands länLänkar