Svartåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:47:11


Svartån, Gnällbäcken. Foto: Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Beskrivning

Svartåns avrinningsområde har sina källflöden i Bergslagslandskapet runt Målsjön i Norbergs kommun och mynnar i Mälaren i Västerås stad. Avrinningsområdet är 776 km2 stort och tillhör Norrströms huvudavrinningsområde. Det sträcker sig över fem kommuner – Avesta, Norberg, Surahammar, Sala och Västerås - inom Dalarnas och Västmanlands län. Befolkningen i avrinningsområdet uppgår till 40 000 personer, varav 36 200 i tätort. 3 300 fastigheter har enskilda avlopp och 100 fastigheter saknar avlopp. Inom Svartåns avrinningsområde finns 44 sjöar och 275 km vattendrag. Det finns totalt 14 vattenförekomster, varav tio vattendrag och fyra sjöar. I avrinningsområdet finns fyra Natura 2000-områden (Habitatdirektivet), som inkluderar limniska naturtyper. Det finns dessutom sex kommunala badplatser, varav en är upptagen som rekreationsvatten enligt Badvattendirektivet. Större delen av avrinningsområdets södra del är klassat som nitratkänsligt enligt Nitratdirektivet. Det nitratkänsliga området motsvarar knappt 30 % av avrinningsområdets totala area.

Påverkan och risker


Andelen jordbruksmark inom Svartåns avrinningsområde ökar ju längre ned i systemet man kommer. Strax nedströms Hörendesjöns utlopp tillkommer biflödet Prästhytteån, som avvattnar ett relativt jordbruksintensivt område. Även biflödet Gussjöbäck, som tillkommer strax uppströms inloppet i Fläcksjön, rinner från ett område med stor andel jordbruksmark. Näringsbelastningen är därför högre i de nedre delarna av vattensystemet. Både fosfor- och kvävetillförseln till vattensystemet sker huvudsakligen genom diffusa utsläpp, som jordbruk och enskilda avlopp. Punktutsläppen utgörs av framför allt jordbruk och avloppsreningsverk. Både totalfosforhalten och kvävehalterna ökar nedströms i Svartån. Även när det gäller metaller är de diffusa utsläppen betydligt större än punktutsläppen. Idag finns ett par större punktkällor för metallutsläpp.

Vattensystemet har en mycket god förmåga att motstå försurning (buffertkapacitet) och mätningar från recipientkontrollen visar på neutrala pH-värden. I avrinningsområdet finns 23 tillståndspliktiga verksamheter med utsläpp till luft och/eller vatten. Tre av dem är A-anläggningar (dvs kräver tillstånd av Miljödomstolen), medan resten är B-anläggningar (dvs kräver tillstånd från länsstyrelsen). Det finns 212 objekt identifierade med avseende på förorenad mark. I området finns även 28 dammar enligt SMHI:s dammregister.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länkar