Hedströmmens avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 12:29:51
Beskrivning

Hedströmmens avrinningsområde ingår i Norrströms huvudavrinningsområde och sträcker sig genom Dalarnas, Örebro och Västmanlands län, och kommunerna Smedjebacken, Lindesberg, Skinnskatteberg och Köping. Hedströmmens avrinningsområde är 1050 km2 och därmed ett av Mälarens medelstora tillflöden. I området bor 8500 personer varav 5400 i tätort. Hedströmmen mynnar i Mälarens östra bassäng Galten i Köpings kommun i Västmanlands län. I Hedströmmens avrinningsområde finns totalt 130 sjöar (areal 78 km2) och 545 km vattendrag. 19 sjöar (areal 55 km2) och 27 vattendrag (151 km) utgör vattenförekomster. Det finns fyra Natura 2000-områden som är värdefulla genom sina naturvärden i vatten. Ett av områdena omfattar en sträcka i Hedströmmens huvudfåra, medan övriga är sjöar belägna i våtmarker i området. Av de sju badplatserna som finns i Hedströmmens avrinningsområde omfattas två (Långsvan och Skärsjön) av Badvattendirektivet. Den södra delen av Hedströmmens avrinningsområde är nitratkänsligt enligt Nitratdirektivet och hela avrinningsområdet är avloppskänsligt område med avseende på fosfor enligt Avloppsvattendirektivet.

Påverkan och risker

I Hedströmmens källområden finns försurningskänsliga vatten. Längre nedströms i systemet finns istället en viss påverkan av näringsämnen i samband med att inslaget av åkermark ökar och där befolkningsmängden i glesbygden är stor. Andelen åkermark är störst längs huvudfåran nedströms Kolsva i Köpings kommun. Inom Hedströmmens avrinningsområde finns totalt nio B-verksamheter (sådana som prövas hos Länsstyrelserna), bland annat en fiskodling, ett avloppsreningsverk och en metallbearbetningsindustri. När det gäller förorenade områden så finns totalt 68 objekt identifierade. Det finns 77 dammar i Hedströmmens avrinningsområde enligt SMHI:s dammregister.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Västmanlands län


Länkar