Eskilstunaåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 11:29:48
Beskrivning

Eskilstunaåns avrinningsområde utgör ca 11 % av Norra Östersjöns vattendistrikt. Större delen av avrinningsområdet ligger i Örebro län, medan mindre delar ligger i Västmanlands län och Södermanlands län. Hjälmarens huvudsakliga utlopp, Eskilstunaån, mynnar i Mälaren vid Torshälla, medan ca åtta procent av utflödet går via Hjälmare kanal till Arbogaån. Totalt 16 kommuner berörs av Eskilstunaåns avrinningsområde - Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora, Örebro, Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Vingåker, Arboga och Kungsör. Avrinningsområdet är 4 183 km2 och består totalt sett av 44 % skogsmark, 15 % vatten och 14 % åkermark. Till en stor del består avrinningsområdet av skogsklädd moränmark.

Närkeslätten, d v s området kring Täljeån och de nedre delarna av Svartån, domineras av sedimentära kambrosilurbergarter (sandsten, alunskiffer och ortocerkalk). Närkeslättens kalkrika lerjordar utgör Mellansveriges bördigaste jordbruksbygd. En stor del av området kring Täljeån, och även nedre delen av Svartån, bildades efter de stora sjösänkningarna mellan 1882 och 1886 då stora sankområden runt sjön kunde uppodlas. Totalt 3 % av marken är tätort. Inom avrinningsområdet bor ca 250 900 personer, varav ca 217 300 i tätort. Större tätorter inom området är Örebro och Eskilstuna.

Totalt finns 81 vattenförekomster för ytvatten i Eskilstunaåns avrinningsområde, 53 vattendragssträckor med en sammanlagd längd på 436 km och 28 sjöar med en sammanlagd areal på 591 km2. I övrigt finns det många mindre sjöar och vattendrag. Hjälmarens yta utgör 477 km2, eller ca 3/4 av den totala sjöytan inom avrinningsområdet. I avrinningsområdet finns 16 stycken Natura 2000 områden med limniska habitat. Totalt nio områden med dystrofa sjöar, tre områden med vattendrag med flytbladsvegetation eller mossor, två områden med naturligt eutrofa sjöar, ett område med större fennoskandiska vattendrag och ett område med oligotrofa mineralfattiga sjöar i slättområden. Inom arbetet med miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag har vatten utpekats med avseende på natur, kultur och fisk/fiske som värdefull eller särskilt värdefull.

Totalt rör det sig om 85 områden varav 61 med avseende på naturvärden, 7 med avseende på kulturvärden och 16 med avseende på fisk/fiske. Inom området finns 51 kommunala badplatser varav 16 stycken som omfattas av badvattendirektivet.

Påverkan och risker

Området sydväst om Hjälmaren präglas av sjösänkningen och består till stor del av jordbruksmark med mullrika mulljordar. Detta innebär att dessa områden står för en stor del av kväveutsläpp till vattnet. Källflödesområdena inom Eskilstunaåns avrinningsområde är påverkade av försurning och vattnet i dessa områden ingår i åtgärdsområden för kalkning.

Inom Eskilstunaåns avrinningsområde finns totalt 86 stycken A, B och C-anläggningar med utsläpp till vatten. Största delen är reningsverk (62 stycken) varav 9 stycken större reningsverk (B-anläggningar) och 53 stycken mindre reningsverk (C-anläggningar). Näst största branschen med utsläpp till vatten inom avrinningsområdet är anläggningar för ytbehandling med totalt 11 stycken anläggningar. Det finns mer än 1500 identifierade misstänkt förorenade områden inom avrinningsområdet. Av dessa är ett tjugotal områden klassade i riskklass 1 (mycket stor risk) och cirka 150 områden i riskklass 2 (stor risk). Viktiga branscher är verkstadsindustri, bensinstationer, gruva och upplag och avfallsdeponier. Vattenflödet inom Eskilstunaåns avrinningsområde är reglerat, det finns 113 dammar inom området.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Örebro län


Länkar