Kustnära områden i Södermanlands län
Publicerad 2008-06-24 11:27:36
Beskrivning

Efter Södermanlands läns kustområde finns tre mindre avrinningsområden som är lokaliserade mellan de större huvudavrinningsområdena; området mellan Trosaån och Svärtaån (63/64), området mellan Svärtaån och Nyköpingsån (64/65) och området mellan Nyköpingsån och Kilaån (65/66). Dessa avrinningsområden omfattar delar av Trosa och Nyköpings kommun. Sammanlagt upptar områdena en yta på 330 km2 och befolkningen uppgår till 12 800 personer. Av dessa bor nästan 90 % i tätort. Kustområdena består sammantaget av 56 % skog, 2 % åker- och betesmark och 5 % vatten. Elva av kuststräckans vatten är utpekade som vattenförekomster, varav 5 är sjöar. Närheten till Östersjöns strand lockar både turister och bofasta. Delar av området är populärt för det rörliga friluftslivet, till exempel Stendörrens naturreservat och naturrum, där såväl naturälskare som soldyrkare samlas. Som skydd för det mest värdefulla limniska habitatet finns ett Natura 2000-område i avrinningsområde 63/64. Fyra kommunala badplatser är upptagna på Smittskyddsinstitutets hemsida, varav en är fastställd som rekreationsvatten enligt Badvattendirektivet.

Påverkan och risker

Vattensystemen i området påverkas av hydromorfologiska förändringar, till exempel dämmen och markavvattningsföretag, vilka tillsammans med bland annat utsläpp från enskilda avlopp bidrar till att försämra vattensystemets näringsstatus. Inom avrinningsområde 63/64 finns en B-anläggning med utsläpp till vatten, inom område 64/65 finns två och inom område 65/66 finns en anläggning med vattenutsläpp. 76 områden är identifierade som misstänkt förorenade enligt uppgifter från Länsstyrelsen. Det finns fyra större dämmen inom området (enligt SMHI: s dammregister) och strax under 20 torrläggnings- och sjösänkningsföretag.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Södermanlands länLänkar