Råckstaåns avrinningsområde
Publicerad 2008-06-24 11:26:54
Beskrivning

Råckstaåns avrinningsområde (SMHI 61/120) är beläget i Södermanlands län och omfattar delar av Eskilstuna, Flens, Gnesta och Strängnäs kommuner. Råckstaån är ett bivattensystem till Mälaren – Norrströms huvudvattensystem och mynnar i Mälaren vid Mariefred och Gripsholmsviken. Åns avrinningsområde utgör endast en dryg procent eller 261 km² av Mälaren – Norrströms totala avrinningsområde om 22 650 km². Råckståns avrinningsområde utgörs till 74 % av skogsmark, 15 % åker- och betesmark, 6 % vatten, 4 % sankmark och ca 1 % av tätortsmark. Befolkningen uppgår till 4 700 personer, varav 3 200 bor i tätort.

I Råckstaåns avrinningsområde finns 36 stycken sjöar och 14 stycken vattendrag av varierande storlek och utseende. Tre av de större sjöarna, Lännasjön, Eklången och Visnaren samt fyra delsträckor av Råckstaåns huvudfåra är vattenförekomster, dvs den generaliserade nivån av sjöar och vattendrag som rapporteras till EU. Avrinningsområdet omfattas av nitratdirektivet.

I Åkers kronopark upplåts hela eller delar av 11 stycken sjöar för sportfiske och här finns också en populär kanotled.

Det finns två Natura 2000-områden med limniska habitat i Råckstaåns avrinningsområde.

Påverkan och risker

Råckstaån är i sina centrala delar ett näringsrikt vattensystem medan sjöarna i mälarmården är försurningskänsliga. Två sjöar, Ältaren och Holmsjön, ingår i länets kalkningsprogram. Inom avrinningsområdet finns ett fåtal B-anläggningar med utsläpp till vatten, två av dessa är avloppsreningsverk. 40 områden är identifierade som misstänkt förorenade områden enligt MIFO-databasen. Det finns 17 dammar och 6 stycken torrläggnings- och sjösänkningsföretag i avrinningsområdet.

Samordningsansvarig: Länsstyrelsen i Södermanlands län


Länkar