Välkommen till Nissans Vattenråd
Nissans Vattenvårdsförbund bildades redan år 1960. Förbundet medlemmar kom främst från kommuner, industrier och andra organisationer som var intresserade av vattenvård. Syftet med förbundets verksamhet har bl.a. varit att verka för en god vattenkvalitet i Nissan. Med ett fast provtagningsprogram har förbundet genomfört både
kemiska och biologiska undersökningar i ett stort antal provpunkter. Genom att fortlöpande följa vattnets kvalitet och förändringar har en bra bild skapats över förhållandena i vattensystemet. Syftet har också varit att visa om de miljöförbättrande åtgärderna som genomförts haft någon effekt.

År 2010 ombildades Nissans Vattenvårdsförbund till Nissans Vattenråd. Vattenrådet skall vara en viktig sammanhållande länk inom Nissans avrinningsområde för att myndigheter, kommuner, verksamhetsutövare, ideella organisationer och allmänheten gemensamt skall kunna genomföra EU:s vattendirektiv (2000/60/EG). Förutom att fortsätta med de kemiska och biologiska provtagningarna kommer vattenrådet bl.a. att fånga upp lokal kunskap och synpunkter om vattnets kvalitet, var eventuella problem finns och vad som borde åtgärdas. Vattenrådet har ett stort intresse av att bilda tematiska och geografiska arbetsgrupper för att säkerställa den lokala förankringen inom hela avrinningsområdet. Det är också viktigt att Vattenrådet har en kontinuerlig dialog med Vattenmyndigheten. Synpunkter från ett engagerat och kunnigt vattenråd väger tungt då myndigheterna skall besluta om statusklassningar enligt fastställda miljökvalitetsnormer och åtgärdsplaner.

Årsrapporter finns här och månadsrapporter finns här.

Stationsvis sammanfattade resultat från recipientkontrollen finns här.

Titta på dynamiska databasdata från recipientkontrollen i tabellform eller i diagramform.
Länkar