Reduktionsfiske i Furen och Dansjön
Publicerad 2017-10-10 13:12:00

Dansjön - Furens FVOF har tillsammans med Mörrumsåns Vattenråd och Alvesta kommun beviljats bidrag från Länsstyrelsen i Kronoberg för att utföra en förstudie av reduktionsfiske i Furen och Dansjön. Projektet syftar till att undersöka möjligheterna till att glesa ut bestånden av bland annat mört, braxen, björkna och småabborrar. Mindre antal braxen i sjön leder till bättre tillväxt och storlek för kvarvarande fisk av alla arter och ett mer naturligt sammansatt fiskbestånd – alltså ett mer attraktivt fiske.


Furen, Dansjön och många andra övergödda sjöar har drabbats av en ond spiral: Överflödet av fosfor ger stora algblomningar med dåliga siktförhållanden. Den dåliga sikten ger mört och braxen konkurrensfördelar då de inte lika lätt kan fångas av rovfisk. Stora mängder braxen äter upp stor del av smådjuren som är viktiga för alla fiskarter under tidiga år. Rovfisken får därför svårt att komma upp i den storlek som gör att de blir verkliga rovfiskar och kan kontrollera vitfiskbestånden.
Projektet syftar till undersöka utbredningen av vitfisk i Furen och Dansjön och därmed vilka miljöförbättrande åtgärder ett fullskaligt reduktionsfiske skulle bidra till. Vid ett fullskaligt reduktionsfiske i sjöar där vitfisk är dominerande kan man förvänta sig flera förbättringar till följd av fisket. För det första kommer djurplankton omedelbart att få en bättre överlevnad och därmed kan de "beta ner" algblomningarna. Den här första effekten kommer snabbt.
För det andra kommer undervattensvegetationen bli mindre störd av braxen som annars rotar i sedimenten efter mat. Undervattensvegetationen får också bättre ljusförhållanden och kan därför breda ut sig och ge djurplankton bättre gömsle och överlevnad samt bidra till andra önskvärda processer i sjön.
För det tredje kommer all fisk, inte minst rovfisk, växa till sig bättre med anledning av minskad konkurrens om smådjur. Även fågellivet kring sjöarna kommer att gynnas av den ökade tillgången på högkvalitativ föda (till exempel vattengråsuggor) från bottnarna.
För det fjärde minskar näringsläckaget från sediment till vatten när sedimentet inte rörs upp lika stor omfattning. En följdeffekt är minskad sedimentation av alger, vilket ger mindre besvärliga syretärande processer i sedimentet i sjöarna.
Förstudien av reduktionsfiske kommer att ske under hösten 2017. I samband med fisket kommer vi att anordna en familjedag där ni får ställa frågor till inblandade personer i projektet och se hur fisket går till.
Fisken som fångas blir till biogas.

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta Ida Lidholt ida.lidholt@vaxjo.se

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg. 

 

.

Länkar