Välkommen till Mörrumsåns vattenråd
Läs mer om Vattenrådets planerade aktiviteter i verksamhetsplanen under Dokument/Om Mörrumsåns vattenråd.

FÖR ATT BLI MEDLEM: Ladda ner dokumentet "Ansökan om medlemskap i vattenrådet" under Dokument/Om Mörrumsåns vattenråd.

Styrelsen består av:
Nils Posse, ordf. Växjö kommun
Gert Åkesson, v ordf. Karlshamns kommun
Johnny Haraldsson, Alvesta kommun
Rolf Persson, Olofströms kommun
Lennart Karlsson, Tingsryds kommun
Jan Johansson, Vetlanda kommun
Ida-Maria Rigoll, Mörrums Kronolaxfiske
Stefan Runesson, LRF
Per Aschan, Helige å FVOF
Magnus Lindén, Södra Skog
Elwira Gustavsson, Södra Cell
Lars Lundsten, Barsbro Kraft AB
Bertil Sandberg (ers) Alvesta kommun
Marlene Blomqvist (ers) Smaland Airport AB
Anette Nerli Anderberg (ers) Växjö kommun
Johan Tielman (ers) Sydkraft Hydropower AB
Per-Ola Mattsson (ers) Karlshamns kommun
Mörrumsåns vattenråd
2017-03-13
Vattenråd är samverkansorgan för vattenfrågor. Här kan de som bor och verkar inom ett avrinningsområde frivilligt mötas och gemensamt diskutera problem och idéer med syfte att förbättra vattenkvaliteten. För att nå framgångsrik vattenförvaltning är det viktigt att många olika aktörer är delaktiga i arbetet. Därför spelar vattenråden en viktig roll i vattenvårdsarbetet. Mörrumsåns vattenråd består av ett nätverk av intressenter – så som kommuner, företag, organisationer, ideella föreningar, fastighetsägare samt allmänhet. Gemensamt strävar vi efter att nå en helhetssyn på områdets vattenresurser och tillstånd. Vattenrådet har en rådgivande och samordnande funktion och är inte en myndighet.

Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen inom Mörrumsåns avrinningsområde och att främja medlemmarnas intressen genom:

• att medverka till en ökad kunskap kring avrinningsområdets olika vattenförekomster
• att utföra årlig vattenprovtagning i avrinningsområdet (samordnad recipientundersökning)
• att samverka med olika organisationer kring exempelvis miljöövervakning, vattenkvalitetsfrågor och översvämningsproblematik
• att genomföra informationsinsatser och ta initiativ till möten med lokala grupper
• att ta initiativ till lokala arbetsgrupper
• att ha en rådgivande funktion
• att vara remissinstans till Vattenmyndigheten och/eller andra myndigheter.

I maj 2014 slogs Mörrumsåns Vattenvårdsförbund samman med Mörrumsåns Vattenråd. Sedan dess ansvarar vattenrådet för vattenprovtagning som genomförs i recipientkontrollprogrammet.

Postadress:
c/o Ida Lidholt
Växjö kommun
Planeringskontoret
Box 1221
351 12 Växjö

Ordförande: nils.posse@vaxjo.se
tel: 070-670 52 34
Sekreterare: ida.lidholt@vaxjo.se
tel. 0470-796952
Länkar