Välkommen till Mölndalsåns vattenråd
Mölndalsåns vattenråd bildades i december 2008. Bollebygds kommun, Göteborgs stad, Härryda kommun, Lerums kommun och Mölndals stad beslutade efter överläggningar om att ta initiativ för bildande av ett vattenråd för Mölndalsån. Vattenrådet fungerar som ett samverkansorgan i syfte att skapa en samsyn och få ett helhetsperspektiv på vattenresurserna inom Mölndalsåns avrinningsområde.

Vattenrådet ska verka för att vattnet inom Mölndalsåns avrinningsområde uppnår och håller en god ekologisk och kemisk status.

Foto: Mikael Svensson

Presentation om Mölndalsån Water Co Governance

Informationsbroschyr om Mölndalsån
Verktygslåda för lokala vattenorganisationer
2019-05-18
Inom projektet Water Co Governance har man testat olika verktyg för öka delaktigheten i de lokala vattenorganisationernas åtgärder för bättre vatten.
Här i verktygslådan kan organisationer och andra grupper hämta idéer för att bygga delaktighet och tillit i sitt miljöarbete. Målsättningen är att inspirera till fler egna initiativ!

Mölndalsåns vattenråd deltar i EU-projektet Water Co Governance
2016-12-22
Syftet med projektet är att tillsammans med pilotvattenråd i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland och Danmark utforska vilka stöd, metoder och förhållningssätt vattenråden respektive myndigheter behöver för att utöka lokalt deltagande och genomförande av åtgärder. En viktig del är också kunskapsutbyte mellan de olika deltagarländerna.

Vattenmyndigheten Västerhavet, som är den myndighet som ansvarar för lokal samverkan och samordnar vattenråden, vill öka kunskapen hur samverkan med vattenråden ska kunna ske för ökad delaktighet hos vattenråd.

Havs- och vattenmyndigheten, som är den samordnande nationella myndigheten, vill få bra underlag till sitt arbete med att ta fram en nationell vägledning för ökat lokalt deltagande och genomförande i vattenråd i hela landet.

Mer om projektet
Länkar