Allmän information kring vad vattenförvaltningen är
Publicerad 2008-09-16 14:27:48

Vattenförvaltningen bedrivs i sexåriga cykler som innefattar ett antal återkommande moment. Innevarande cykel, som är den första, avslutas i december 2009. Därefter påbörjas en ny cykel som sträcker sig fram till slutet av år 2015. Målet är att alla Sveriges vatten ska ha uppnått god status år 2015.

Vattenförvaltningen är en kunskapsbaserad förvaltning. Den sexåriga cykeln innebär regelbundna kontroller av i vilken utsträckning de uppsatta målen nåtts och om nya mål krävs. Dessutom upptäcks om förändringar i miljötillståndet har gjort gamla bedömningar inaktuella, och om de åtgärder som satts in har varit framgångsrika.

Resultatet av det arbete som görs inom ramen för vattenförvaltningen kan även användas inom till exempel kommunal planering och miljömålsarbete. Det ger förutsättningar att integrera vattenfrågor i samhällsplaneringen på ett helt annat sätt än tidigare.

Vad är integrerad vattenförvaltning?
Tanken med en integrerad vattenförvaltning är att alla sektorer i samhället ska ta sitt ansvar för vattenfrågorna och att samarbete aktörerna emellan ska leda till ett effektivt arbetssätt, med möjlighet för alla att påverka.
Länkar