Vattenmyndigheterna
Publicerad 2008-06-13 18:02:58

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige.

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje distrikt. En länsstyrelse i varje vattendistrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet.

De fem vattenmyndigheterna är länsstyrelserna i:
Norrbotten - Bottenvikens vattendistrikt
Västernorrland - Bottenhavets vattendistrikt
Västmanland - Norra Östersjöns vattendistrikt
Kalmar - Södra Östersjöns vattendistrikt
Västra Götaland - Västerhavets vattendistrikt
Länkar