Dokument

Kategori: Huvudkategori/

Allmän information om sjöar, vattendrag och markinom avrinningsområdet
Uppgifter, stadgar, protokoll från årsstämmor m m
Styrelseprotokoll, Styrelsen
Vattengrupp Bolmen är en samrådsgrupp för frågor som berör sjön Bolmen.
Allmän information om recipientkontrollen.
Månadsrapporter från recipientkontrollen i excelformat.
Recipientkontrollens årsrapporter i pdf-format
Dokument med olika teman
Medins Vattenbiologi har upphandlats för samordnad recipientkontroll för perioden 2016 - 2019. Förfrågningsunderlaget omfattar tre dokument: * Administrativa Föreskrifter, recipientkontroll * Program för samordnad recipientkontroll * provtagningspunkter för den samordnade recipientkontrollen
Enkel vägledning och inspiration för deltagande i samrådet för vattenråden i Västerhavets vattendistrikt
Tidningsartiklar m m
Länkar