Välkomna till Lagans Vattenråd
Lagan är ett av de största vattendragen i södra Sverige, och det finns många verksamheter som på ett eller annat sätt påverkar vattnet. Tidigare skedde kontrollen av utsläpp till Lagan enskilt vid varje anläggning, vilket gjorde det svårt att få en överblick av miljöförhållandena i sin helhet. Mot bakgrund av detta bildades Lagans Vattenvårdsförening 1955. År 2007 ombildades Lagans vattenvårdsförening till Lagans Vattenråd.
Lagans Vattenråd har till ändamål att verka för en uthållig förvaltning av vattenresurserna i Lagans avrinningsområde och främja medlemmarnas intressen. Detta sker bland annat genom samarbete med vattenmyndighet och beredningssekretariat vid utförandet och utformningen enligt vattendirektivet (2000/60/EG) av avrinningsområdet.

Vattenrådet skall för hela avrinningsområdet arbeta med analyser, bedömning av påverkan, mål för vattnet samt ta ställning till karaktärisering, åtgärdsplaner och åtgärder.

Klicka här för att se de senaste resultaten från recipientkontrollen stationsvis.
Klicka här för att ladda ner valfri årsrapport.
Klicka här för att ladda ner valfri månadsrapport.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrev, december 2016 finns nu att läsa och ladda ner: Klicka här.
Länkar