Välkomna till Lagans Vattenråd
Lagan är ett av de största vattendragen i södra Sverige, och det finns många verksamheter som på ett eller annat sätt påverkar vattnet. Tidigare skedde kontrollen av utsläpp till Lagan enskilt vid varje anläggning, vilket gjorde det svårt att få en överblick av miljöförhållandena i sin helhet. Mot bakgrund av detta bildades Lagans Vattenvårdsförening 1955. År 2007 ombildades Lagans vattenvårdsförening till Lagans Vattenråd.
Lagans Vattenråd har till ändamål att verka för en uthållig förvaltning av vattenresurserna i Lagans avrinningsområde och främja medlemmarnas intressen. Detta sker bland annat genom samarbete med vattenmyndighet och beredningssekretariat vid utförandet och utformningen enligt vattendirektivet (2000/60/EG) av avrinningsområdet.

Vattenrådet skall för hela avrinningsområdet arbeta med analyser, bedömning av påverkan, mål för vattnet samt ta ställning till karaktärisering, åtgärdsplaner och åtgärder.

Klicka här för att se de senaste resultaten från recipientkontrollen stationsvis.
Klicka här för att ladda ner valfri årsrapport.
Klicka här för att ladda ner valfri månadsrapport.

Provtagningsprogram vid Kvarnasjön, Hillerstorp startar
2018-11-01
Inom kort startar ett provtagningsprogram som syftar till att ge bättre kunskap om föroreningssituationen i vatten i ett antal punkter i och i närheten av Kvarnasjön som är påverkade av utsläpp från ytbehandlingsindustri.
I tidigare nyhetsbrev har beskrivits att vattenrådets styrelse utsett en arbetsgrupp med uppgift att arbeta med föroreningssituationen vid Kvarnasjön. Nu är ett projekt riggat för att skanna av metallhalter m m i vatten.
Projektet kommer att genomföras med provtagningar månadsvis under ett år för att spegla variationer som förekommer under året. Analyser kommer att göras i huvudsak av metaller.
Huvudfinansiär är Sydvatten AB som bidrar med 275.000 kronor vilket täcker analyskostnaderna. Övriga finansiärer är Gnosjö kommun, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Lagans Vattenråd som bidrar med provtagningar, utvärderingsarbete respektive projektledning m m.
Länkar