Kort Referat VRO13 Minnesnoter Seminarium Kvarkenmiljo 181030
Publicerad 2019-01-17 10:00:00

Kort referat från Kvarkenmiljö-exkursion på temat ”Miljö och hållbar utveckling i Norra Kvarken” med Södra Bottenvikens kustvattenråd hos Patholmsvikens Båtklubb och Kustbevakningens station, Holmsund 30 okt 2018. Längre referat finns under dokument.

Glimtar från SBU engagemang i Södra Bottenvikens Kustvattenråd, Bengt Hallberg Svenska Båtunionen/MiljöKkommittén.
Södra Bottenvikens kustvattenråd arrangerade nyligen en välbesökt heldags Kvarkenmiljö-exkursion i Umeå/Holmsund på temat ”Miljö och hållbar utveckling i Norra Kvarken”. 
Vattenrådet styrs av EU:s vattendirektiv och dess sexårs-cykler. Det ingår i och finansieras av ett av ett av landets fem vattenmyndigheter, vattendistriktet Bottenviken. En styrgrupp leder arbetet för ett nätverk med medlemmar där kommuner, länsstyrelser, större företag, ideella organisationer, bl a SBU, och privatpersoner ingår. Bengt Hallberg, SBU/MiK, ingår i styrgruppen för Södra Bottenvikens kustvattenråd sedan starten och är från 2018 kontaktperson/ordförande.
Vattenförekomster, hav och sjöar, klassificeras mht status som inte får försämras. Ett kustvattenråd bör informera och sprida kunskap om områdets kustvatten, skapa dialog och forum för samverkan, peka på var det finns behov av ytterligare övervakning och prioritering av åtgärder så att vattenförekomsternas status förbättras. Den redovisas i ett riksomfattande öppet it-stöd, VISS. Andra vattenråd kan avspegla t ex älvars avrinningsområden. Vattenrådet har bl a följt upp hur det gått med anläggning av toatömningsanordningar för fritidsbåtar längs Västerbottenskusten.
De intressanta presentationerna började med Johnny Berglund, Lsty, Västerbotten, projektledare för SeaGIS 2.0 - Hållbar blå tillväxt i Kvarkenområdet, som stöds av EU via Interreg/Bothnia Atlantica. Det finner gränsöverskridande lösningar för en samordnad havsförvaltning. Tar fram kartor, gör dataanalyser, utreder konflikter och skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Det ökar också myndigheters beredskap att hantera miljöhot och skapar möjligheter för maritima näringar att utvecklas i regionen.
Hans-Jörgen Alsing/SBU/MiK informerade om Hållbart båtliv. Hur SBU:s miljökommitté informerar och stödjer båtklubbarna i miljöfrågor, bl a med Miljöcoacher. Inriktning att SBU engagerar sig i lämpliga kustvattenråd.
Tommy Nyman, ordf i Patholmsvikens Båtklubb, Holmsund, berättade om deras långsiktiga miljöarbete.
Johanna Engström, Skellefteå kommun beskrev Naturvärden i strandzonen och strandskyddet.
Jan Åberg, konsult, ordf. i Mellanbygdens vattenråd belyste hur man med eDNA-analyser identifierar fiskarter i kustmynnande diken i Västerbotten?.
Kustbevakningens miljöskyddsarbete beskrevs av stationschef Peter Johansson. Där Umeåstationen ansvarar för miljöskyddet från Haparanda till Härnösand och disponerar bl a bevaknings- och miljöskyddsfartyg, det största 56 m.
Hur mår Norra Kvarken? Jan Albertsson, Umeå Marina Forskningcentrum, UMF, Umeå universitet, beskrev en omfattande miljöövervakning och forskning i Bottniska viken där Kustbevakningens fartyg medverkar vid provtagning.
Norra Kvarken utgör nordliga utbredningsgränser för många marina arter då vattnet blir sötare uppe i Bottenviken, t ex havstulpan. Oroväckande tendenser till övergödning och klimatpåverkan.
Bertil Brånin, Svenska Naturskyddsföreningen flaggade för Fler marina naturreservat i Kvarkenområdet.
Miljöanpassade resmål per båt. Tomas Stafjord, Lsty och Bengt Hallberg, SBU/MiK beskrev hur småbåtshamnar och utflyktsmål skiljer sig mellan olika län. Andelslaget Solrutten i Finland har särskilt förbättrat med leder och gästhamnar längs Österbottens kust.
Tina Nilsson, Bottenvikens skärgård, belyste hur fem kommuner i Norrbotten samverkar med utvecklingen av Bottenvikens skärgård.
Peter Johansson/KBV och hans befälhavare avslutade dagen med ett guidat besök ombord på bevaknings- och miljöskyddsfartyget KBV181, 56 m/990 ton.
Text: Anneli Sedin, Lsty, Västerbotten, Bengt Hallberg, SBU. Foto, Bengt Hallberg.

Länkar