Åtgärdsunderlag
Årets "samverkansuppdrag" från Vattenmyndigheten

Vattenmyndigheten i Bottenvikens vattendistrikt och dess Beredningssekretariat har nu färdigställt "Underlag till åtgärdsprogram och bilagor", uppdelat på de olika vattenrådsområdena i Västerbottens län.

Materialet beskriver miljöproblem och åtgärder specifikt för varje enskilt vattenrådsområde. Till höger hittar du länklar till allt material.

Vattenmyndighetens beredningssekretariat vill nu gärna samverka med Vattenråden och få hjälp med synpunkter på t.ex. följande:

Vattenförekomsternas indelning
• Saknas någon vattenförekomst (kustvattenområde) som borde vara med? Är några intilliggande vattenförekomster väldigt lika, så man kan slå ihop dem? Ska någon vattenförekomst delas upp så statusklassningen ger rättvisande bild?

Titta på kartorna i bilagorna 2 a-f och gå in på url=http://www.gis.lst.se/vattenkartan/]Vattenkartan[/url].
Vattenkartan kan vara lite knepig att jobba med, men ge inte upp. Ta hjälp av "Enkel manual" som du hittar till höger innan du öppnar själva vattenkartan.
Har du problem så hör av dig till Ann Salomonsson, eller mig, så hjälps vi åt.

Verifiering/kontroll av status
• Finns det något vattenområde som du/ni vill få undersökt för att veta vad den har för status, men som inte är med i åtgärdslistan?
• Vilka vattenförekomster tycker du/ni ska prioriteras för undersökning/kontroll av status under 2011 ?

Titta på bilaga 1 " Miljökvalitetsnormer och åtgärdsbehov".

I den kan du sortera och söka på exempelvis kommun, namn på vatten eller på typ av åtgärd, till exempel verifiering. Observera den orange kolumnen "Kända (pågående/nya åtgärder)". Frågan gäller vilka nya åtgärder i form av verfiering som ska prioriteras?

Om du klickar på länken EU-id kommer du till VISS och vidare till vattenkartan genom en länk i vänstra hörnet under kartbilden.
Har du problem med hur man kan söka i tabellen och hitta de vatten du är intresserad av hör av dig till mig, Ann eller någon i styrgruppen.

Övervakning
• Saknas någon övervakning som samordnad recipientkontroll, egenkontroll eller annan kommunal eller privat övervakning/uppföljning? Finns felaktigheter?
Titta i VISS

Välj Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt under "Myndighet", Västerbotten under "Län". Under "Huvudavrinningsområde" väljer du någon av Kustvattenrådens huvudavrinningsområden. Tryck sedan på "Sök" så kommer alla hittills registrerade övervakningsprogram upp.

"Remisstid"
Det är ingen formell remiss kring materialet, men synpunkter och funderingar från alla i nätverket välkomnas och kan lämnas senast den 1 september till mig, Lars-Göran Boström lars-goran.bostrom@umea.se
Har ni frågor kring materialet eller vill ha papperskopior på kartor eller utdrag på vattenförekomster i dittt område, fiskevårdsområde, by eller kring din verksamhet, så hör av er till Ann eller mig eller någon i styrgruppen.

Lars-Göran Boström
 
Länkar