Kort Referat VRO13 Minnesnoter Seminarium Kvarkenmiljo 181030
Publicerad 2019-01-17 10:00:00
<p><img src="http://vattenorganisationer.se/images/22/2019-01/DSC07092L.jpg" alt="" />Kort referat fr&aring;n Kvarkenmilj&ouml;-exkursion p&aring; temat &rdquo;Milj&ouml; och h&aring;llbar utveckling i Norra Kvarken&rdquo; med S&ouml;dra Bottenvikens kustvattenr&aring;d hos Patholmsvikens B&aring;tklubb och Kustbevakningens station, Holmsund 30 okt 2018. L&auml;ngre referat finns under dokument.</p>
<p>Glimtar fr&aring;n SBU engagemang i S&ouml;dra Bottenvikens Kustvattenr&aring;d, Bengt Hallberg Svenska B&aring;tunionen/Milj&ouml;Kkommitt&eacute;n.<br />S&ouml;dra Bottenvikens kustvattenr&aring;d arrangerade nyligen en v&auml;lbes&ouml;kt heldags Kvarkenmilj&ouml;-exkursion i Ume&aring;/Holmsund p&aring; temat &rdquo;Milj&ouml; och h&aring;llbar utveckling i Norra Kvarken&rdquo;. &#8232;Vattenr&aring;det styrs av EU:s vattendirektiv och dess sex&aring;rs-cykler. Det ing&aring;r i och finansieras av ett av ett av landets fem vattenmyndigheter, vattendistriktet Bottenviken. En styrgrupp leder arbetet f&ouml;r ett n&auml;tverk med medlemmar d&auml;r kommuner, l&auml;nsstyrelser, st&ouml;rre f&ouml;retag, ideella organisationer, bl a SBU, och privatpersoner ing&aring;r. Bengt Hallberg, SBU/MiK, ing&aring;r i styrgruppen f&ouml;r S&ouml;dra Bottenvikens kustvattenr&aring;d sedan starten och &auml;r fr&aring;n 2018 kontaktperson/ordf&ouml;rande. <br />Vattenf&ouml;rekomster, hav och sj&ouml;ar, klassificeras mht status som inte f&aring;r f&ouml;rs&auml;mras. Ett kustvattenr&aring;d b&ouml;r informera och sprida kunskap om omr&aring;dets kustvatten, skapa dialog och forum f&ouml;r samverkan, peka p&aring; var det finns behov av ytterligare &ouml;vervakning och prioritering av &aring;tg&auml;rder s&aring; att vattenf&ouml;rekomsternas status f&ouml;rb&auml;ttras. Den redovisas i ett riksomfattande &ouml;ppet it-st&ouml;d, VISS. Andra vattenr&aring;d kan avspegla t ex &auml;lvars avrinningsomr&aring;den. Vattenr&aring;det har bl a f&ouml;ljt upp hur det g&aring;tt med anl&auml;ggning av toat&ouml;mningsanordningar f&ouml;r fritidsb&aring;tar l&auml;ngs V&auml;sterbottenskusten.<br />De intressanta presentationerna b&ouml;rjade med Johnny Berglund, Lsty, V&auml;sterbotten, projektledare f&ouml;r SeaGIS 2.0 - H&aring;llbar bl&aring; tillv&auml;xt i Kvarkenomr&aring;det, som st&ouml;ds av EU via Interreg/Bothnia Atlantica. Det finner gr&auml;ns&ouml;verskridande l&ouml;sningar f&ouml;r en samordnad havsf&ouml;rvaltning. Tar fram kartor, g&ouml;r dataanalyser, utreder konflikter och skapar f&ouml;ruts&auml;ttningar f&ouml;r h&aring;llbar utveckling. Det &ouml;kar ocks&aring; myndigheters beredskap att hantera milj&ouml;hot och skapar m&ouml;jligheter f&ouml;r maritima n&auml;ringar att utvecklas i regionen.<br />Hans-J&ouml;rgen Alsing/SBU/MiK informerade om H&aring;llbart b&aring;tliv. Hur SBU:s milj&ouml;kommitt&eacute; informerar och st&ouml;djer b&aring;tklubbarna i milj&ouml;fr&aring;gor, bl a med Milj&ouml;coacher. Inriktning att SBU engagerar sig i l&auml;mpliga kustvattenr&aring;d.<br />Tommy Nyman, ordf i Patholmsvikens B&aring;tklubb, Holmsund, ber&auml;ttade om deras l&aring;ngsiktiga milj&ouml;arbete.<br />Johanna Engstr&ouml;m, Skellefte&aring; kommun beskrev Naturv&auml;rden i strandzonen och strandskyddet.<br />Jan &Aring;berg, konsult, ordf. i Mellanbygdens vattenr&aring;d belyste hur man med eDNA-analyser identifierar fiskarter i kustmynnande diken i V&auml;sterbotten?.<br />Kustbevakningens milj&ouml;skyddsarbete beskrevs av stationschef Peter Johansson. D&auml;r Ume&aring;stationen ansvarar f&ouml;r milj&ouml;skyddet fr&aring;n Haparanda till H&auml;rn&ouml;sand och disponerar bl a bevaknings- och milj&ouml;skyddsfartyg, det st&ouml;rsta 56 m. <br />Hur m&aring;r Norra Kvarken? Jan Albertsson, Ume&aring; Marina Forskningcentrum, UMF, Ume&aring; universitet, beskrev en omfattande milj&ouml;&ouml;vervakning och forskning i Bottniska viken d&auml;r Kustbevakningens fartyg medverkar vid provtagning.<br />Norra Kvarken utg&ouml;r nordliga utbredningsgr&auml;nser f&ouml;r m&aring;nga marina arter d&aring; vattnet blir s&ouml;tare uppe i Bottenviken, t ex havstulpan. Orov&auml;ckande tendenser till &ouml;verg&ouml;dning och klimatp&aring;verkan.<br />Bertil Br&aring;nin, Svenska Naturskyddsf&ouml;reningen flaggade f&ouml;r Fler marina naturreservat i Kvarkenomr&aring;det. <br />Milj&ouml;anpassade resm&aring;l per b&aring;t. Tomas Stafjord, Lsty och Bengt Hallberg, SBU/MiK beskrev hur sm&aring;b&aring;tshamnar och utflyktsm&aring;l skiljer sig mellan olika l&auml;n. Andelslaget Solrutten i Finland har s&auml;rskilt f&ouml;rb&auml;ttrat med leder och g&auml;sthamnar l&auml;ngs &Ouml;sterbottens kust.<br />Tina Nilsson, Bottenvikens sk&auml;rg&aring;rd, belyste hur fem kommuner i Norrbotten samverkar med utvecklingen av Bottenvikens sk&auml;rg&aring;rd. <br />Peter Johansson/KBV och hans bef&auml;lhavare avslutade dagen med ett guidat bes&ouml;k ombord p&aring; bevaknings- och milj&ouml;skyddsfartyget KBV181, 56 m/990 ton.<br />Text: Anneli Sedin, Lsty, V&auml;sterbotten, Bengt Hallberg, SBU. Foto, Bengt Hallberg.</p>
<p><img src="http://vattenorganisationer.se/images/22/2019-01/DSC07100L.jpg" alt="" /><img src="http://vattenorganisationer.se/images/22/2019-01/DSC07110L.jpg" alt="" /><img src="http://vattenorganisationer.se/images/22/2019-01/DSC07113L.jpg" alt="" /><img src="http://vattenorganisationer.se/images/22/2019-01/DSC07149L.jpg" alt="" /></p>
Utskriftsvänligt format