Recipientkontrollens årsrapport 2014
Nu finns rapporten från recipientkontrollen 2014 tillgänglig under fliken dokument.
Årsstämma och årsredovisning
2016-03-09
Protokollet från årsstämman 2015 finns tillgänglig under "Nedladdningar". Där finns även tidigare års stämmoprotokoll att ladda ned.
Kolbäcksåns Vattenförbund
Kolbäcksåns vattenförbund bildades 1986. Medlemmar i förbundet är Ludvika, Smedjebacken, Norberg, Fagersta, Surahammar och Hallstahammars kommuner samt ett antal företag och verksamheter som har tillstånd att på ett eller annat sätt nyttja eller påverka åvattnet.

Förbundets arbete sköts av en styrelse som har regelbundna sammanträden och i april varje år äger årsstämman rum. Syftet för förbundet är att se till att vattnet i Kolbäcksån nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. För att kontrollera tillståndet i ån genomförs varje år samordnade recipientkontrollundersökningar i förbundets regi.

Kolbäcksån har sina källor i Dalarnas län och mynnar slutligen ut i Mälaren. Kolbäcksåns avrinningsområde är det tredje största avrinningsområdet i Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom vattensystemet finns 357 sjöar och 928 km vattendrag. Befolkningen inom området uppgår till ca 77 000 personer varav ca 67 000 bor i tätorter.

Kolbäcksåns omgivningar består mest av skogsmark där vattnen är näringsfattiga och i allmänhet känslig för sur nederbörd. Flertalet skogssjöar kalkas därför regelbundet. Vattnet i huvudån är dock inte försurat. Utmed hela ån finns jordbruksmark och tätorter och tillförseln av närsalter ökar ju längre ned i vattensystem man kommer. Även industrin svarar för en del av närsaltstillförseln, speciellt kväve. Genom tidigare gruvdrift och metallindustri har ån tillförts stora mängder metallföroreningar. Kolbäcksån är även starkt fysiskt påverkat av dammar, regleringar och slussar.

Se länk nedan för karta över:
Kolbäcksåns avrinningsområde

Vill du veta mer om förbundet eller vill din organisation bli medlem går det bra att kontakta förbundets ordförande.

Anders Tollin
ordförande
Tel: 070-217 17 78
anders.tollin@telia.com

Samordnade recipientkontroller
Varje år genomförs undersökningar av Kolbäcksån genom att provtagning sker vid olika provtagningsstationer i rinnande vatten och i sjöar. Vart tionde år genomförs dessutom sedimentundersökningar. Nästa sådan undersökning ska ske år 2021. Likaså utförs fiskundersökningar vart tionde år och den senaste fiskundersökningen utfördes 2007. Undersökningarna bekostas av en del av Vattenförbundets medlemmar. Det finns ett recipientkontrollprogram framtaget för Kolbäcksån som bland annat anger var och hur ofta provtagningen ska ske vid de olika stationerna.

Den samordnade recipientkontrollen genomförs i syfte att:
• åskådliggöra större ämnestransporter och belastningar från enstaka föroreningskällor,
• relatera tillstånd och utvecklingstendenser med hänsyn på tillförda föroreningar och andra störningar i vattenmiljön,
• belysa effekter i recipienten av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen samt
• ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder.

Under fliken nedladdningar finns recipientkontrollprorgammet och alla årsrapporter sedan 1997 att ladda ner.
Länkar