Genomförda åtgärder i Upplundens AVR
2018-11-27
Vi har under två år arbetat med åtgärder i Klammaälv och Ögsjösystemen. Du hittar rapporten under Dokument/Upplunden. Fortsättning följer - fas 2 kommer att innebära utrivning av fyra mindre dammar. Ärendet ligger fortfarande hos Mark- och miljödomstolen. I fas 3 återinför vi öringen. Förhoppningsvis kan detta vara genomfört under 2019.
Höstens arbete är i full gång
2018-10-15
Biotopförbättringar har skett både i Acksjöälven och i Klamma älv. Vandringshindret mellan Bjurtjärn och Hyttjärn har åtgärdats. Tony och hans elever från Klarälvens folkhögskola fick mycket beröm av länsstyrelsens kulturenhet för sitt arbete i Sågåsen, Klamma systemet. Vi var 14 personer som kollade livet i älven - roligast var att se könsmogna och parningsvilliga kräftor. Mycket uppskattat!
Den heta torra sommaren har farit hårt fram i våra mindre vatten som i stort sett ligger torra. Då Öringen i Görsjöbäcken såg ut att dö öppnade Fortum lite på luckorna. Tack för det vattnet!
Vi har även svarat på remisser KMV och riksintresse - två skrivelser som hela styrelsen står bakom. Det bådar gott för framtidens samarbete.
Länkar