Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2019-05-09
Hjälmarens vattenvårdsförbund är en ideell förening för kommuner, näringsliv, föreningar och övriga intressenter som påverkar eller påverkas av yt- eller grundvatten inom Eskilstunaåns avrinningsområde. Vårt syfte är att verka för god vattenvård inom området, tillvarata medlemmarnas intressen och inom ramen av förbundets resurser hjälpa medlemmarna i den vattenvårdande verksamheten.

Förbundet bildades 1967 och sedan hösten 2011 är vi även ett vattenråd. Verksamheten utgörs därför numera både av en samordnad recipientkontroll (SRK) och funktionen som vattenråd.

Idag har förbundet 26 medlemmar bestående av bland annat kommuner, landsting, privata företag och intresseorganisationer. Medlemskapet är frivilligt men har ekonomiska och organisatoriska fördelar. Kontakta oss om du vill bli medlem.

Årligen genomförs en recipientkontroll i avrinninggsområdet. Vattenprovtagningar och analys av vatten från 33 stationer i vattendrag och 11 stationer i sjöar.

Hjälmarens vattenvårdsförbund är sedan 2011 också ett vattenråd och förbundet har en heltidsanställd vattensamordnare.

Förbundsmedlemmar

Kontakt:
Mia Andersson. Vattensamordnare/sekreterare
mia.andersson(at)hjvvf.se
070-2375020

Anna Eklund, Vattensamordnare fokus Blackstaån
anna.eklund(at)hjvvf.se
070-2511872
2019-06-28
Äntligen är sommaren här med sol, bad och lata dagar!!

Vi på Hjälmarens Vattenvårdsförbund önskar alla en skön sommar.

//Mia och Anna


Årsmöte 2019
2019-06-14
Oj så mycket som bra saker som händer nu precis innan sommaren. Svårt att hinna med att delge er alla roliga nyheter.
Den 28 maj höll Hjälmarens Vattenvårdsförbund sitt årsmöte. Årsmötet genomfördes i Hjälmargården, Vingåkers kommun. Det var ett 30-tal medlemmar på plats. Unders stämman delades det ut 2019 års vattenpris, som i år gick till Ingegerd Oberg med motivering:

”Ingegerd Oberg har tilldelats Hjälmarens Vattenvårdsförbunds vattenvårdspris 2019, som en uppskattning för sitt stora engagemang för vattenfrågor i avrinningsområdet. Att som ordförande i vattenvårdsförbundet drivit frågor för ett bättre vatten för människor och miljön. Ingegerd har en förmåga att kunna samla och inspirera människor för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Ingegerd är en uppskattad ordförande och medarbetare och ett stort stöd i arbetet i Hjälmarens Vattenvårdsförbund”.


Förutom blommor och en tavla med motiv från Mats Grimfoot får hon ett bidrag på 10 000 kr

Stort grattis Ingegerd !!

Ny vattensamordnare på Hjälmarens Vattenvårdsförbund
2019-05-16
Sedan 1 april arbetar Anna Eklund på Hjälmarens Vattenvårdsförbund. Hon ska arbeta med övergödningsfrågor i Blacksta avrinningsområdet. Projekt är en sattsning från Havs och Vattenmyndigheten och ska pågå undre 2 år.

Projektets innebär att identifiera och bidra med förutsättningar för att minska näringsbelastningen inom Blackstaåns avrinningsområde.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Hjälmarens Vattenvårdsförbund, lokala lantbrukare, LRF, länsstyrelsen i Örebro län samt Örebro kommun. Syftet med projektet är identifiera och bidra med att skapa de förutsättningar som behövs för att genomföra åtgärder för att minska näringsbelastningen inom Blackstaåns avrinningsområde. I förlängningen, och genom samarbete med övriga samordnare inom HAV:s satsning på lokalt åtgärdsarbete mot övergödning, förväntas projektet bidrar till ökad kunskap kring lantbrukets förutsättningar för genomförande av åtgärder mot övergödning.
Mer går att läsa på Havs och Vatten myndighetens hemsida: https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/regeringsuppdrag/regeringsuppdrag/pilotomraden-mot-overgodning-2018.html


Kontakta gärna henne på
Anna.eklund@hjvvf.se
Eller på mobilen 0702511872

Åtgärder mot internbelastning av fosfor i Hjälmaren
2019-05-16
Inom Hjälmarens vattenvårdsförbund diskuteras Hjälmarens miljöförhållanden. Hur mår Hjälmaren idag? Hur har det sett ut historiskt och vilken vattenkvalitet vill man ha i framtiden är viktiga frågor att besvara för de beslutsfattare som har möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av sjön.

Hjälmaren anses övergödd, d.v.s. att tillförseln av näringsämnen, framförallt fosfor och kväve, under längre tid varit onaturligt hög, vilket påverkat de ekologiska förhållandena negativt. Trots att omfattande åtgärder genomförts för att reducera näringsämnestillförseln från landbaserade källor exempelvis kommunala reningsverk, industrier och läckage av växtnäringsämnen från jordbruksmark visar kontinuerliga mätningar att fosforkoncentrationerna i Hjälmarens centrala och östra bassänger i princip är desamma som på 1980-talet. Modellberäkningar indikerar att en betydande del av tillförseln av fosfor till sjöns vattenmassa har sitt ursprung i bottensedimenten från Hjälmarens djupare delar, så kallad internbelastning.
IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Naturvatten i Roslagen erhållit uppdraget att med hänsyn till kostnad, effekt, miljökonsekvens, juridiska aspekter, konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt andra möjliga motstående intressen belysa för- och nackdelar med olika åtgärder för att minska internbelastningen i Storhjälmaren och Östra Hjälmaren.

Klicka längst ner till höger så kommer ni till rapporten

//Mia
Årsmöte 2019
2019-05-08
Tid: 28 maj 2019 klockan 9.30-13.00
Plats: Hjälmargården i Läppe
Kallade: Medlemmar i Hjälmarens vattenvårdsförbund
________________________________________

Årsmötet inleds med drop-in fika från 09.30 till 10.00. Efter det inledande årsmötet, presenterar Medins 2018 års recipientprovtagning. Sedan avslutar vi med lunch.
Efter lunch samlas den nya styrelsen och har ett konstituerande styrelsemöte.
Eftersom vi kommer att förbeställa mat och fika vill jag att ni anmäler ert deltagande och eventuella matallergier till mig mia.andersson@hjvvf.se eller 070-237 50 20.
Jag vill ha er anmälan senast vid lunch den 25 maj.
Tänk på att det är viktigt att skicka en representant till årsmötet som inte är med i styrelsen, med tanke på rösträtten.


Välkomna!

Hjälmarens vattenvårdsförbund


Mia Andersson
Vattensamordnare

Länkar