Välkommen till Gullmarns vattenråd
Gullmarns vattenråd startades upp under 2007 som ett lokalt samverkansforum för vattenfrågor i Gullmarns avrinningsområde. Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor för olika aktörer med intresse av vattenfrågor inom Gullmarns avrinningsområde, och att föra en nära dialog med Vattenmyndigheten för Västerhavet. För att få ett brett samarbete består vattenrådet av representanter från olika verksamheter.

Vill du vara med i Gullmarns vattenråd?
Om du är intresserad av arbetet i Gullmarns vattenråd och även fortsatt vill ha information om arbetet med vattenkvalitet i vårt område kan du anmäla dig till vår observatörsgrupp. För att anmäla dig till obseratörsgruppen kontaktar du någon av oss under ”kontakta oss”.

Det går att hitta mer information om vårt vattenråd under rubriken "mer om vattenrådet"i länkarna till vänster.

Gullmarns avrinningsområde

Avrinningsområdet
Gullmarsfjorden är den största av Bohusläns fjordar och en äkta tröskelfjord. Örekilsälven och biflödet Valboån är, näst efter Göta älv, länets största vattendrag och står för över 90 % av tillfört sötvatten till fjorden. Örekilsälven/Valboån är viktiga vattendrag med höga naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsvärden. Örekilsälven har ett stort bestånd av lax och utgör en värdefull resurs för sportfisket och fisketurismen.

Det går att hitta mer information om vårt avrinningsområde under "nedladdningar" i menyn till vänster.Se även länken till översiktskartan.


SMHI Vattenwebb
2017-03-28
Vattenwebb tillgängliggör information om sötvatten och kustvatten i Sverige.Länk till Vattenwebb
Länkar