Gothemsåns vattenråd,
Publicerad 2009-02-11 13:20:31

Gothemsån är Gotlands största vattendrag och avvattnar stora delar av mellersta Gotland. Ån rinner österut och mynnar vid Åminne, någon mil söder om Slite.

Gothemsåns Vattenråd bildades formellt i mars 2008. Vattenrådets verksamhetsområde omfattar Gothemsåns avrinningsområde och det utanförliggande kustvattenområdet. Inom avrinningsområdet finns vidsträckta åkermarker (ca 20.000 ha), ofta i form av utdikade våtmarker, men även en hel del skogsmark. Några mindre tätorter ligger i området (Roma och Dalhem). Kommunen har ett betydande avloppsreningsverk med tillhörande dammar inom området och Gotlands sopor processas i en avfallsanläggning i området. Sockerbruket i Roma är nerlagt, men en biogasanläggning är under projektering.


Gothemsån har höga vattenflöden under vinterhalvåret, medan sommaren ofta präglas av torka och näst intill inget vattenflöde. På vintern sker näringsläckage till Östersjön, medan det finns ett stort behov av bevattning av åkermark sommartid. Vattenrådet vill därför uppmuntra åtgärder som håller kvar något av vinterhalvårets överflöd av vatten för att kunna användas till bevattning sommartid.

Näringsläckaget till Östersjön skulle minska och grödorna skulle tillföras vatten och näring. Grundvattendepåerna skulle få bättre påfyllnad.
Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har frågor eller funderingar runt verksamheten i Gothemsåns Vattenråd!
Länkar